Екип

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ФУГ
Надя Данкинова
Надя Данкинова

Надя Данкинова има дългогодишен опит в управлението на проекти, финансирани от фондове на ЕС. В публичния сектор работи като заместник областен и областен управител на Ямбол, както и в управлението на общинските финанси като финансов експерт, а по-късно и като заместник кмет на община Ямбол. Активно участва в експертни работни групи, свързани с финансовата децентрализация и общинските финанси, участва в разработването на стратегически регионални документи.

От 2011 г. Надя Данкинова е изпълнителен директор на фонд ФЛАГ. От 2012 г. е и изпълнителен директор на дъщерното му дружество – Фонд за устойчиво градско развитие, фонд за градско развитие на София по инициативата JESSICA.

Надя Данкинова e магистър е по социално икономическо планиране и публични финанси от УНСС.

Стоян Ставрев
Стоян Ставрев

Стоян Ставрев е едноличен собственик и управител на  „Българска консултантска организация“ ЕООД, член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), председател на Комитет „Европейски фондове и програми” и член на Контролния съвет на Арбитражния съд към КРИБ. Член е и на работната група за разработване на Инвестиционната програма на Столична община, на Комитетите за наблюдение на някои от основните оперативни програми за периода 2014 – 2020 г. както и на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в НС.

Стоян Ставрев има значителен опит и в публичния сектор, като е заемал ръководни позиции в Министерство на транспорта и Министерство  на финансите, в Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” – основен договарящ орган по предприсъединителните фондове, където отговаря пряко за координацията по подготовката за предоставяне на акредитация за въвеждане на системата на разширена децентрализация при управлението на проектите по програма ФАР. 

Носител е на наградата Мистър Икономика в категория „Консултантски бизнес“ за 2016 година.

Юрист с диплом от Софийски университет „Свети Климент Охридски“, той специализира в областта на защита правата на човека и в областта на развитието на малките и средни предприятия (Япония).

Дияна Димитрова-Каменова
Дияна Димитрова-Каменова

Дияна Димитрова-Каменова има над 20 години опит в банкирането, от които над 13 години са в сферата на Корпоративното банкиране. Има голям опит в управлението и мотивирането на продажбени екипи. Дияна е Директор Дирекция „Корпоративно банкиране“ в ОББ, част от КВС груп, което включва сегментите – големи корпоративни компании, средни компании, международни компании, финаносови институции и институционални клиенти. Под нейно ръководство корпоративния сегмент постигна забележителен и устойчив ръст през последните 8-10 години. Тя също е член и на Корпоративния комитет на КВС Груп.

Дияна Димитрова-Каменова е завършила Интер Алфа банковата програма в INSEAD, Франция през 2019 г. Завършила е и Университета на КВС, Белгия през 2016-2018 г. Дияна има две магистърски степени в областта на Международни икономически отношения и Счетоводство и контрол в УНСС, София. Има и специален интерес към коучинга и е завършила няколко курса по бизнес коучинг и коучинг за личностно развитие.

КЛЮЧОВИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ
Ива Петкова
Ива Петкова

Ива Петкова разполага с близо 15 годишен опит в оценката и мониторинга на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. От началото на дейността на Фонд ФЛАГ през 2008 г. е част от екипа на фонда, където участва в оценката на  проектите. От 2011 г. е ангажирана тясно с изпълнението на пилотния финансов инструмент за градско развитие за София по инициативата JESSICA, съфинансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.  От 2018 г. заема позицията Директор дирекция във "Фонд за устойчиво градско развитие" и активно участва в структурирането и в работата на Фонд за устойчиви градове.

Ива Петкова е завършила Първа английска гимназия с пълно отличие, има бакалавърска степен по "Европеистика", магистърска степен по "Европейски изследвания" и второ висше с магистърска степен по "Международни отношения" от СУ „Св. Климент Охридски“, както и специализации за финансови инструменти и Европейски структурни и инвестиционни фондове в България и в чужбина. Хоноруван преподавател към магистърска програма "Икономика и управление на публичния ресурс", "Стопански факултет" на СУ "Св. Климент Охридски". В рамките на Фонд за устойчиви градове изпълнява функции на ключово лице "Градска инфраструктура" и "Финансови инструменти".

Любомир Царев
Любомир Царев

Любомир Царев е експерт с опит в общинското финансиране и оценката и мониторинга на устойчиви градски проекти. От 2014 г. работи във ФЛАГ, където е ангажиран с управлението на кредитен портфейл, анализ и оценка на финансовото състояние на кредитополучателите, прогнозиране и управление на финансовите ресурси на дружеството. През 2015 г. започва работа и във „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД – финансов инструмент за градско развитие по инициативата JESSICA, където основно се занимава с консултиране на потенциалните крайни получатели на финансирането, оценка на подадените проектни предложения и мониторинг на изпълнението на одобрените проекти.

Любомир Царев е магистър по Финансов мениджмънт от УНСС. В рамките на „Фонд за устойчиви градове“ е ангажиран с оценката на бизнес плановете и финансовите прогнози на допустимите проекти.

Ванина Чалъкова
Ванина Чалъкова

Ванина Чалъкова  разполага с близо 10 годишен опит в общинското финансиране, в мониторирането на инвестициите и в предоставянето на техническа помощ и консултации на крайни получатели за градска инфраструктура, енергийна ефективност, туризъм и културно наследство, вкл. консултиране на общини при подготовка на искането за кредит и при структурирането на кредитите в рамките на фонд ФЛАГ. Разполага с експертиза за  оценка на допустимостта на разходите за финансиране и анализ на паричните потоци на проекти, финансирани по Оперативните програми и други донорски програми, вкл. проекти за туризъм и културно наследство.От 2017 г. заема позицията на директор „Финанси, финансови инструменти и управление на риска“ във ФЛАГ.

Ванина Чалъкова  е магистър по Международни икономически отношения от УНСС. В рамките на Фонд за устойчиви градове изпълнява функции на ключово лице "Туризъм и културно наследство".

Младен Дилов
Младен Дилов

Младен Дилов разполага с опит в сферата на надзорна дейност, в държавната администрация, както и в банковия сектор, където е ангажиран с анализ оценка и управление на финансови продукти на физически лица. През 2020 г. се присъединява към екипа на Фонд ФЛАГ като „Експерт“ в Дирекция „Финанси, финансови инструменти и управление на риска“.

Младен Дилов е завършил Национална търговско-банкова гимназия с отличен успех, има бакалавърска степен по „Бизнес икономика“, магистърска степен по „Финанси“ и следва докторантура във „Финансово-счетоводен“ факултет на УНСС. В рамките на „Фонд за устойчиви градове“ изпълнява функции, свързани с оценка на бизнес планове и финансови прогнози на допустимите проекти, както и управление на кредитен портфейл.

Юлия Караджова
Юлия Караджова

Юлия Караджова е експерт с 10 годишен опит в общинското финансиране. От 2009 г. работи във ФЛАГ, където е ангажирана с оценката на кредитната задлъжнялост, с анализ  на паричните потоци на кредитоискателя и проектите, както и с административния капацитет на кредитоискателя. Разполага с експертиза за оценка на финансовото състояние на кредитоискателите. Отговаря и осъществява текущ мониторинг при управлението на кредитния портфейл на ФЛАГ. От 2017 г. заема позицията на директор „Кредитиране и мониторинг“ във ФЛАГ.

Юлия Караджова има магистърска степен по „Финанси”  и магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ от УНСС. В рамките на Фонд за устойчиви градове изпълнява функции на ключово лице „Енергийна ефективност“.

д-р Кирил Величков
д-р Кирил Величков

Д-р Кирил Величков разполага с над 20 годишен опит с европейски програми като е работил по програмите ФАР и "Сократ", а също така е отговарял за европейските проекти в рамките на Югоизточна Европа в "Гьоте институт". Консултирал е български и чуждестранни министерства и е бил независим експерт към Европейската комисия. Има опит и като университетски преподавател.

Разполага с над 7 годишен опит с финансови инструменти, финансирани от СКФ, ЕСИФ и ЕФСИ, сред които JEREMIE Initiative, Гаранции по проекти в сектор Земеделие, Гаранции по проекти в сектор Рибарство, COSME Loan Guarantee Facility, SME Initiative, InnovFin и др. Кирил Величков e Директор Дирекция „Европейски проекти и финансови институции“ в ОББ и Мениджър на „Център за компетенции на KBC Груп за европейски финансови инструменти“.