Основни специфики на финансирането от ФУГ

Финансови продукти

ФУГ финансира проекти за градско развитие и туризъм чрез предоставяне на:

 • инвестиционни кредити;
 • оборотни кредити, които са свързани с или имат допълваща роля спрямо инвестиционен кредит, предоставен от ФУГ на Допустими крайни получатели;
 • кредити за физически лица за мерки за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради;

Максимален размер на финансирането

 • градско развитие - общата инвестиция в допустим проект от страна на ФГР не може да надвишава сумата от 39 116 600 лв. (20 000 000 евро).
 • туризъм и културно наследство (ПО 6) общата инвестиция (БФП+ФИ) на проект, който включва недвижима културна ценност/и
 • с категория „национално значение“, не може да надвишава 9 779 150 лв.
 • с категория „световно значение“– 19 558 300 лв.

Максималният размер за индивидуална експозиция  - до  20% от Финансирането от ФМФИБ, с изключение на държавата и Столична община.

Процент на самоучастие на крайния получател в Общото финансиране на инвестиционния проект    - минимум 15% от стойността на проекта. По-ниско от 15 % минимално собствено участие е допустимо за проекти, които са с по-голям принос за целевите индикатори на ОПРР.

Срокове за погасяване

 • Минимален срок - 12 месеца.
 • Максимален срок - 240 месеца (20 години) за проекти за градско развитие и за проекти в сферата на туризма и културното наследство и 180 месеца (15 години) за проекти за енергийна ефективност.

Максимален гратисен период за главницата по финансирането

 • 36 месеца (3 години) за проекти за градско развитие и за проекти в сферата на туризма и културното наследство
 • 18 месеца за проекти за енергийна ефективност.