Основни специфики на финансирането от ФУГ

Финансови продукти

ФУГ финансира проекти за градско развитие и туризъм чрез предоставяне на:

 • дългосрочни инвестиционни кредити за допустими инвестиционни проекти;
 • оборотни кредити, които са свързани с или имат допълваща роля спрямо инвестиционен кредит, предоставен от ФУГ на Допустими крайни получатели;
 • оборотно финансиране като временна мярка за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19 в определени сектори;
 • ритейл кредити за физически лица за мерки за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради (предстоящо април 2021 г.);

Нови разширени възможности за финансиране на публични проекти (от януари 2021 г.):

 • финансиране на бенефициенти по административни договори за БФП с УО на ОПРР с цел осигуряване на собствен принос (където е приложимо) и/или допълване на финансирането при спазване на изискванията на чл. 37, ал. 8 и ал. 9 на Регламент 1303/2013 г.“;
 • финансиране на проекти на общини, общински дружества и други публични субекти, които генерират ползи за обществото, включително проекти от резервните списъци в инвестиционните програми на общините, които не са финансирани с БФП по ОПРР 2014-2020 и други проекти в съответствие с целите на ИПГВР. Необходимите средства за изплащане на финансирането от ФГР за такива проекти ще се осигурява, включително за сметка на приходите от дейността на крайния получател и/или плащания от бюджета на общината или на съответния публичен субект.

Максимален размер на финансирането

 • градско развитие - общата инвестиция в допустим проект от страна на ФГР не може да надвишава сумата от 39 116 600 лв. (20 000 000 евро).
 • туризъм и културно наследство (ПО 6) общата инвестиция (БФП+ФИ) на проект, който включва недвижима културна ценност/и
 • с категория „национално значение“, не може да надвишава 9 779 150 лв.
 • с категория „световно значение“– 19 558 300 лв.

Максималният размер за индивидуална експозиция  - до  20% от Финансирането от ФМФИБ, с изключение на държавата и Столична община.

Процент на самоучастие на крайния получател в Общото финансиране на инвестиционния проект    - минимум 15% от стойността на проекта. По-ниско от 15 % минимално собствено участие е допустимо за проекти, които са с по-голям принос за целевите индикатори на ОПРР. За общини е допустимо и 0% собствено участие при доказана необходимост.

Срокове за погасяване

 • Минимален срок - 12 месеца.
 • Максимален срок - 240 месеца (20 години) за проекти за градско развитие и за проекти в сферата на туризма и културното наследство и 180 месеца (15 години) за проекти за енергийна ефективност.

Максимален гратисен период за главницата по финансирането

 • 36 месеца (3 години) за проекти за градско развитие и за проекти в сферата на туризма и културното наследство
 • 18 месеца за проекти за енергийна ефективност.