Изисквания за допустимост

Кой може да кандидатства за финансиране?

ФУГ предоставя финансиране за изпълнение на допустими проекти за градско развитие и туризъм на следните целеви крайни получатели:

Енергийна ефективност

Собственици на жилища в еднофамилни (до 6 апартамента) жилищни сгради, в т.ч. физически лица, които имат правен интерес по отношение на еднофамилната жилищна сграда, обект на инвестицията;

Висши учебни заведения и юридически лица, които управляват студентски общежития;

Други юридически лица, които имат правен статут, който им позволява да получават финансиране и да извършват Допустими дейности за ЕЕ.

Градско развитие

Допустими за финансиране са всички Крайни получатели, които изпълняват допустими дейности за градско развитие (вкл. техните оператори, публични и частни дружества и публично-частни партньорства) в една от следните области: Градски транспорт; Градска среда; Зони с потенциал за икономическо развитие;  Спортна инфраструктура; Културна инфраструктура.

Туризъм и културно наследство

Публични и частни организации и публично - частни партньорства (юридически или физически лица), в т.ч. представители на религиозни институции, които са собственици или изпълняват допустими дейности с елементи, свързани с възстановяването и съхраняването на културното наследство и създават жизнеспособни туристически продукти.

Какъв тип проекти се финансират?

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (ПО1), допустими дейности за финансиране по която са:

  • повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития - минимален стандарт за ЕЕ клас «С» и намаление на енергийното потребление с над 60% при основно обновяване;
  • развитие на екологичен и устойчив градски транспорт - планове за управление на движението и ИТС, улични мрежи, пешеходни и велоспипедни алеи, паркинги и др.;
  • подобряване на качеството на градската среда - паркове, зоопаркове, детски площадки, пазари, градски площади, алеи и тротоари и др.;
  • развитие на спортна и културна инфраструктура - спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони, културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, изложбени зали и др.;
  • инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие - строителство и ремонт на бизнес и индустриални зони, техническа инфраструктура и др.

Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ (ПО6), предвиждаща инвестиции в проекти за развитие на туризма, свързани с недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“ - развитие на туристически продукт, туристическа инфраструктура – алеи, пътеки, посетителски центрове, дребномащабна техническа инфраструктура и др. Пълен списък с допустимите недвижими културни ценности с категория "национално или световно значение" може да откриете тук