Държавни помощи

Настоящият финансов инструмент съдържа две схеми за групово освобождаване и съответно две схеми за минимални помощи съобразно приоритетната ос от ОПРР 2014-2020, по която се предоставя финансирането, както следва :

По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, приложимите правила за държавна помощ са:

  • схема за групово освобождаване, прилагана в съответствие с Глава I и чл. 16 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (OJ L 187, 26.6.2014)

и/или

  • схема за минимални помощи (помощ de minimis), прилагана в съответствие с Регламент (ЕС) №1407/2013 от 18 декември 2013 в приложение на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към към помощта de minimis (OJ L 352, 24.12.2013).

По Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, приложимите правила за държавна помощ са:

  • схема за групово освобождаване, прилагана в съответствие с Глава I и чл. 53 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (OJ L 187, 26.6.2014);

и/или

  • схема за минимални помощи (помощ de minimis), прилагана в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 от 18 декември 2013 в приложение на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OJ L 352, 24.12.2013).

За всеки проект експертите на ФУГ извършват оценка на съответствието на крайния получател, проекта и параметрите на финансирането с приложимите правила за държавни помощи, съгласно задълженията, свързани с държавните помощи по Оперативното споразумение и съгласно Изискванията към изпълнение на поръчката във връзка с правилата за държавни помощи.