Комбинирано финансиране с БФП

Кога е възможно?

Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.

Какъв е обхватът на съвместната подкрепа?

  • Приоритетна ос 1 - прилагане на комбинирана подкрепа за проекти, кандидатстващи за финансиране за инвестиции в културна инфраструктура и енергийна ефективност на студентски общежития в рамките на инвестиционни приоритети 4c и 9а на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и в случай че проектният инициатор е допустим за финансиране с БФП по съответната схема на ОПРР 2014-2020.
  • Приоритетна ос 6 - проектите, насочени към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“ на територията на цялата страна, се финансират изцяло с подкрепа чрез ФИ (когато проектът има достатъчно потенциал за възвръщаемост на инвестициите) или с комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) в рамките на две отделни операции, в случай че проектният инициатор е допустим за финансиране с БФП по съответната схема на ОПРР 2014-2020.

Как се кандидатства?

  1. Кандидатът за подкрепа подава пред ФУГ формуляр за кандидатстване и бизнес план, съгласно изискванията на ФУГ. Формулярът съдържа информация за дейностите по проекта и очаквания принос за постигане на индикаторите по съответния инвестиционен приоритет на ОПРР и Инвестиционната политика на ФУГ, както и описание на разходите, които ще бъдат финансирани чрез ФИ, от една страна, и които ще бъдат финансирани с БФП, от друга.
  2. Експертите на ФУГ извършват оценка на проектното предложение и бизнес плана, включително относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез ФИ, параметри на бизнес плана, кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната политика на ФУГ и др. и дават конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване на жизнеспособност на проекта. В случай на проекти по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ експертите на ФУГ изчисляват в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и брутния еквивалент на безвъзмездна помощ на частта от финансирането, осигурено чрез ФИ.
  3. След приключване на оценката от страна на ФУГ относно необходима БФП за осигуряване на финансова жизнеспособност на проекта, кандидатът подава проектното предложение чрез ИСУН 2020 за оценка от страна на УО/МЗ, като при необходимост актуализира проектното си предложение по отношение на исканата БФП. В случай че МЗ/УО на ОПРР установи наличие на недопустими дейности/разходи, включени за финансиране с БФП в проектното предложение, МЗ/УО изисква от кандидата да ревизира обхвата/бюджета на проектното предложение, за което кандидатът уведомява своевременно ФУГ. УО уведомява ФУГ по служебен път.
  4. Комбинирането се осъществява при следване на ясно разграничение между допустимите за финансиране дейности и разходи по двата типа подкрепа, включително по отношение на ДДС. Когато подкрепата с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ обхваща една и съща разходна позиция, се спазват изискванията на чл. 37, параграф 9 от Регламент № 1303/2013.