Индикатори за изпълнение

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“

Необходимостта от изпълнение на конкретен проект се обосновава не само с локалните и регионални нужди от градско развитие и туризъм, а и с приноса към основните целеви индикатори, заложени от ОПРР 2014-2020, за изпълнение чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие. Посоченият принос трябва да бъде обоснован с конкретни ясноизмерими критерии, да се базира на факти, проучвания, документи, посочени в секция "Принос към индикатори на ОПРР. Обосновка на очаквания принос", съгласно структурата на Бизнес план на ФУГ. Във Формуляра за кандидатстване всеки кандидат трябва да отбележи конкретния принос на проекта, към някой от посочените индикатори, както следва:

Целеви индикатори за градска среда

  • „Незастроени площи, създадени или реабилитирани в градските райони“: реабилитирани или новопостроени зелени площи, паркове, места за отдих, зоологически градини, градски атракциони, улици и обществени паркове и пешеходни и велоалеи и други допустими дейности в кв.м.
  • „Обща площ на реабилитираната земя“: отразява в хектари площта на рекултивирана или реабилитирана замърсена или изоставена земя.
  • „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони“ размерът на реновираните или новопостроените публични и търговски площи в кв.м..

Целеви индикатори за градски транспорт

  • „Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове“ - намаляване на консумацията на енергия чрез спестяване на енергия във връзка с инвестициите в допустими дейности в Градски транспорт за закупуване на нов подвижен състав с по-добри енергийни характеристики, който отговаря на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт - CO2 екв.
  • „Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт“ -дължина на новосъздадени или модернизирани метро линии, трамвайни, тролейбусни или други линии в км.

Целеви индикатори за спортна и културна инфраструктура

  • „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони“ - отразява както площта на реновираните или новопостроени публични и търговски площи, така и на спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони за обществено ползване, смесени спортни площадки за волейбол/баскетбол, тенис кортове, културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, изложбени зали и др. в кв.м.

Целеви индикатори за енергийна ефективност

  • „Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове“ - отразява общото годишно намаление към края на периода, а не намалението по години в рамките на периода на изпълнение - CO2 екв.
  • „Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление“ под брой домакинства се включват и „самостоятелните жилищни единици в рамките на студентски общежития, които са подобрили своя клас на енергопотребление по смисъла на Директива № 2010/31/ЕС вследствие на предоставеното за целта финансиране.

ПРИОРИТЕТНА ОС 6 „РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ“:

  • „Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции“ - показва очакваното увеличение на посещенията на даден обект през годината, следваща приключването на проекта (брой).
  • „Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение“ Индикаторът се отнася до инвестициите, свързани с обектите, в резултат на които се създават нови продукти или услуги за популяризиране или повишаване на атрактивността на обекта. Съгласно публикуваните през април 2018 г. Насоки за кандидатстване за процедура: „Развитие на туристически атракции” „В рамките на всяко проектно предложение (комбинирано финансиране) следва да бъде разработен един цялостен туристически продукт за включените в него обекти на културното наследство от национално и световно значение, т.е. целевата стойност на индикатора „Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение“ следва да бъде 1 брой. Целевите стойности на индикаторите за продукт се подават към финансовия посредник на етапа на кандидатстване за финансиране чрез финансов инструмент и се отчитат към финансовия посредник в процеса на изпълнение.“

Линк към Насоки за кандидатстване по ПО 6 „Развитие на туристически атракции” на ОПРР