Формуляри и документи

Пълният пакет с документи за кандидатстване за финансиране на Вашата проектна идея може да свалите от следните линкове (моля изберете съобразно програмата за архивиране на файлове, която използвате):

Формулярът за кандидатстване, приложенията и изискуемите документи се подават на хартиен и електронен носител! На електронен носител се предоставят единствено:

Документи, удостоверяващи проектната готовност (предпроектни проучвания, архитектурни проекти, ОВОС, КСС, Виза за проектиране, Разрешително за строеж, други) 

Копие от годишните финансови отчети на крайния получател за последните три години,  предхождащи годината на кандидатстване, вкл. копие от последния междинен счетоводен отчет (в случай, че не са  обявени в Търговския регистър  и регистър на ЮЛНЦ)

Формулярът за кандидатстване, приложенията и изискуемите документи се подават в централния офис на Фонд за устойчиви градове:

Централен офис на ФУГ:
1000 София, ул. „6-ти септември“ 1, етаж 3

или в точки за продажба - определени клонове на ОББ по населени места, описани в следния списък.

Искане за кредит за ЕЕ в еднофамилни жилищни сгради и декларации.

Кандидатстването за продукта за ЕЕ се извършва само в точки за продажба на ОББ.