Изисквания към бизнес плана

Бизнес планът на проекта е един от основните документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за финансиране от ФУГ. Чрез него кандидатът мотивира необходимостта от реализация на проекта и обосновава размера на финансирането чрез финансов инструмент. Основната цел на финансовия анализ е да докаже, че:

 • след изпълнение на проекта, заложените дейности по него генерират достатъчно приходи, които да покриват обичайните разходи и да подпомагат изплащането на получения заем;
 • дейностите по проекта не генерират достатъчно приходи, за да може проектът да бъде финансиран от пазара – за по-кратък период и при по-високи лихви.
 • получаването на заем от финансов инструмент няма да повиши прекомерно доходността от финансираните дейности на кандидата, т.е. ще остане под нормалното за такъв тип проекти пазарно ниво и, съответно, заемът няма да доведе до нарушаване на конкуренцията в сектора, предоставяйки предимство на конкретна организация.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНА

 1. Обща информация
 • Резюме на проекта и основните дейности
 • Описание на пазара и необходимостта от проекта
 • Кратко представяне на кандидата. Екип за изпълнение на проекта и релевантен опит в изпълнението на проекти.
 • Мерки за комуникация и публичност на проекта
 • Хоризонтални мерки
 • Принос към индикатори на ОПРР. Обосновка на очаквания принос.
 1. Финансов анализ
 • Инвестиционни разходи – допустими за финансиране от ФУГ, недопустими разходи, собствено участие на кандидата, индикативен размер на необходима БФП (ако е приложимо).
 • Основни допускания при изготвяне на анализа
 • Оперативни разходи
 • Оперативни приходи
 • Финансови показатели на проекта - оценяват се следните финансови аспекти на проекта:
  • Нетна настояща стойност
  • Вътрешна норма на възвращаемост
  • Други показатели, които са релевантни
 • Финансова устойчивост на проекта
 1. Социално-икономически анализ 
 2. Анализ на чувствителността и оценка на риска - определяне на “критичните” променливи или параметри на проекта
 3. Заключение

За улеснение, от тук може да свалите примерна структура на бизнес план в WORD формат, в която ще намерите по-подробни разяснения за всеки един елемент.