Често задавани въпроси

С оглед на ограниченията в Закона за общинския дълг, могат ли Общинските съвети да поемат дългосрочен дълг за инвестиционни проекти чрез фондове за градско развитие през 2019 г.?

Съгласно  Чл. 17а., ал. (2) от ЗОД  решенията за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от ФМФИБ, са изключение от разпоредбата на чл. 17а., ал. (1), а именно: Общинският съвет не може да приема решения след изтичането на 39 месеца от неговото избиране. В тази връзка Общинските съвети могат да приемат и през 2019 г. решения за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проекти чрез фондовете за градско развитие.

Налице ли е изключване на заема от Фонд за градско развитие по отношение годишните плащания по общинския дълг за 2019 г.?

Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година, съгласно чл. 32. ал. (1) от Закона за публични финанси (ЗПФ), не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината. Съгласно чл. 84. (5) от Закона за държавния бюджет през 2019 г. общините могат да поемат извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси дълг чрез заеми, въз основа на предоставени от ФМФИБ средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми.  По този начин частта от заема, предоставен от ФМФИБ със средства от Оперативна програма или 59% от заема, предоставен от ФУГ, представлява изключение по отношение годишните плащания по дълга.

Какви са възможностите за изменение на Интегрираните планове за възстановяване и развитие и за включване на нови проекти към тях?

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) изменение на одобрен ИПГВР се допуска през 2019 г. и/или 2021, по предложение на кмета на съответната община и след аргументирана обосновка за тази необходимост. Изменението на ИПГВР може да обхваща единствено допълване на програмите за реализация на зоните за въздействие, както и включване на нови проекти, предвидени за реализация извън зоните за въздействие, които допринасят за развитие на функционалните връзки на градовете с периферните общински територии. Проектите за развитие на функционалните връзки могат да са в размер на 20% от общия размер на проектите в ИПГВР. Общински проекти, частни и публично-частни проекти, които са извън зоните за въздействие на ИПГВР и не са залегнали като проекти за подобряване на функционалните връзки няма да могат да докажат съответствие с ИПГВР и да отговорят на едно от изискванията за подкрепа с финансов инструмент.