Често задавани въпроси

Налице ли е изключване на заема от Фонд за градско развитие по отношение годишните плащания по общинския дълг за 2020 г.?

Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година, съгласно чл. 32. ал. (1) от Закона за публични финанси (ЗПФ), не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината. Съгласно Закона за държавния бюджет през 2020 г., чл. 82. (1) Годишният размер на плащанията за 2020 г. за всяка община по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и по заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Съгласно чл. 82. (5) През 2020 г. общините могат да поемат дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси чрез заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, като годишният размер на плащанията на общината за всяка година по всички видове заеми, без тези по ал. 3, по чл. 81, ал. 4 и по чл. 32, ал. 5 от Закона за публичните финанси, и без плащанията по ЕСКО договорите по ал. 1, не може да надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

Какви са възможностите за изменение на Интегрираните планове за възстановяване и развитие и за включване на нови проекти към тях?

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) изменение на одобрен ИПГВР се допуска през 2019 г. и/или 2021, по предложение на кмета на съответната община и след аргументирана обосновка за тази необходимост. Изменението на ИПГВР може да обхваща единствено допълване на програмите за реализация на зоните за въздействие, както и включване на нови проекти, предвидени за реализация извън зоните за въздействие, които допринасят за развитие на функционалните връзки на градовете с периферните общински територии. Проектите за развитие на функционалните връзки могат да са в размер на 20% от общия размер на проектите в ИПГВР. 

Във връзка с изискването към общините, кандидатстващи по процедура „Развитие на туристически атракции“ с обекти недвижими културни ценности от национално значение, да разполагат с предоставено право на управление върху обектите за срок от 5 години след крайното плащане към бенефициента, каква е процедурата за кандидатстване, в случай, че общината има предоставено право на управление, но същото изтича преди този срок, а не може да бъде подновено, преди да е изтекло?

За посочените обекти, които се намират в заварено положение (т.е. имат предоставени права за управление, които не са изтекли, но не отговарят на изискването за период от най-малко 5 години след крайното плащане към бенефициента) и за които бъде проявен интерес от страна на общините за кандидатстване по процедурата, УО на ОПРР e провело кореспонденция с министъра на културата, упражняващ правото на държавна собственост върху недвижимите археологически културни ценности. Съгласно цитираната кореспонденция, Министерство на културата е поело ангажимент за издаване на писмо в уверение на това, че подкрепя кандидатстването на съответната община по процедура „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР 2014-2020.

За целта всяка община следва да подаде искане пред Министерство на културата, както и да заяви, че в срок до 3 месеца преди датата на изтичане на срока, за който към момента обектът е предоставен за управление на общината ще подаде ново искане за безвъзмездно предоставяне на правото на управление на съответния/те обект/и, държавна собственост. Писмото за подкрепа, получено от Министерство на културата, следва да бъде прилагано от страна на общината на етапа на кандидатстване с проектно предложение по процедурата, като същото ще служи на УО на ОПРР 2014-2020 при извършване на оценка на проекта и по-специално на критерий 1.6 „Приложен/и е/са документ/и, от който/които става ясно за всеки от недвижимите имоти, обекти на интервенция по проекта, че същият е собственост на бенефициента или е с предоставено право на безвъзмездно ползване или управление от бенефициента за период от най-малко 5 години след крайното плащане към бенефициента“ от Насоките за кандидатстване по процедурата.