Териториален обхват

Проекти за градско развитие - могат да се реализират на територията на Столична община или на градовете от Южна България: Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце Делчев, Казанлък, Панагюрище, Велинград, като проектът трябва да попада в зона за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) или е сред проектите в ИПГВР, които съдействат за изграждането на функционалните връзки.
Проекти за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, както и градски транспорт - разглеждат се като хоризонтални мерки и могат да са с географско разположение и извън зоните на въздействие на ИПГВР, но в рамките на ОУП на горепосочените градове.
Проекти за туризъм и културно наследство - проектите трябва да се реализират на територията на областите: София-град, Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София област, Стара Загора и следва да са свързани с развитието на недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“ по смисъла на Закона за културното наследство.

По-долу може да разгледате зоните за въздействие от ИПГВР на допустимите за финансиране по Приоритетна Ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ градове в Южна България, както и зоните от ИПГВР на гр. София:

Пълните версии на ИПГВР на градовете по-горе може да откриете на уебсайта на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД.