Градско развитие

Разполагаем ресурс

Над 75% от общоразполагаемия ресурс на Фонд за устойчиви градове или близо 258.81 млн. лв.  са предназначени за насърчаване на градското развитие. От тях 119.48 млн. лв. са за финансиране изпълнението на устойчиви градски проекти в столицата, а 139.33 млн. лв. - за допустимите градове в Южна България.

Кой може да кандидатства?

Допустими за финансиране са всички Крайни получатели, които изпълняват допустими дейности за градско развитие (вкл. техните оператори, публични и частни дружества и публично-частни партньорства) в една от следните области: Градски транспорт; Градска среда; Зони с потенциал за икономическо развитие;  Спортна инфраструктура; Културна инфраструктура в градовете Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце Делчев, Казанлък, Панагюрище, Велинград.

За проекти за енергийна ефективност на студентски общежития допустими кандидати са висши учебни заведения и юридически лица, които управляват студентски общежития, както и други юридически лица, които имат правен статут, който им позволява да получават финансиране и да извършват Допустими дейности за енергийна ефективност.

Какъв тип проекти за градско развитие се финансират?

  • подобряване на качеството на градската среда - паркове, зоопаркове, детски площадки, пазари, градски площади, алеи и тротоари и др.;
  • развитие на екологичен и устойчив градски транспорт - планове за управление на движението и ИТС, улични мрежи, пешеходни и велоспипедни алеи, паркинги и др.;
  • развитие на спортна и културна инфраструктура - спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони, културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, изложбени зали и др.;
  • инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие - строителство и ремонт на бизнес и индустриални зони, техническа инфраструктура и др.;
  • повишаване на енергийната ефективност в студентски общежития – постигане на минимален стандарт за ЕЕ клас «С» и намаление на енергийното потребление с над 60% при основно обновяване;

Как се доказва? Преглед за съответствие с допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - установява се от ФУГ на база на представената проектна идея и Формуляр за кандидатстване.

Максимален размер на финансирането

При финансиране на проекти за градско развитие общата инвестиция в допустим проект от страна на ФГР не може да надвишава сумата от 39 116 600 лв. (20 000 000 евро).

Срокове за погасяване

Минимален срок - 12 месеца.

Максимален срок - 240 месеца (20 години) за проекти за градско развитие и 180 месеца (15 години) за проекти за енергийна ефективност в студентски общежития.

Максимален гратисен период за главницата по финансирането

36 месеца (3 години) за проекти за градско развитие

18 месеца за проекти за енергийна ефективност в студентски общежития

Процент на самоучастие на крайния получател

Собственият принос на кандидата в проект за градско развитие е минимум 15% от стойността на проекта. Допустимо е самоучастието да бъде намалено по преценка на ФУГ или да не се изисква самоучастие при общински или други публични крайни получатели.

Териториален обхват

Допустимите инвестиционни проекти за градско развитие следва да са с обхват на реализация територията на Столична община и градовете от Южна България: Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце Делчев, Казанлък, Панагюрище, Велинград, както и да попадат в рамките на зонза за въздействие от съответния Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).

Проектите за енергийна ефективност на студентски общежития и за градски транспорт са хоризонтални мерки и могат да са с географско разположение и извън зоните на въздействие на ИПГВР, но в рамките на ОУП  на горепосочените градове.

Как се доказва? Представяне на становище от Междинното звено/ съответната община, че проектното предложение съответства на ИПГВР, респективно дали попада в рамките на определените зони за въздействие от ИПГВР (с изкл. на градски транспорт и ЕЕ на студентски общежития) – приложение към Формуляра за кандидатстване.

Генериране на приходи

За разлика от проектите за безвъзмездна помощ, проектите за градско развитие, финансирани чрез ФУГ трябва да генерират приходи чрез включване на икономически дейности в рамките на проекта за възстановяване на вложените в тях средства от страна на Фонда и за гарантиране финансовата устойчивост на проекта. Поради социално-икономическото въздействие на проекта, приходите трябва да бъдат недостатъчни проектът да бъде финансиран на чисто пазарен принцип .

Как се доказва? Установява се от ФУГ на база на представен Бизнес план, съгласно изискванията, публикувани на интернет страницата на ФУГ.

Комбинация на БФП и ФИ

Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.

Комбинация на БФП и заем от ФУГ е възможна за проекти по ос 1 на ОПРР - културна инфраструктура и енергийна ефективност в студентски общежития, когато крайните получатели са допустими бенефициенти на БФП по ос 1 на ОПРР.

Как се доказва? Кандидатства се пред ФУГ с Формуляр за кандидатстване и Бизнес план, въз основа на който ФУГ определя необходимия размер от БФП, за да се осигури финансова жизнеспособност на проекта. ФУГ извършва оценка на проекта за частта  на разходите, финансирани от финансов инструмент. След направената оценка от ФУГ, кандидатът подава проектното предложение чрез ИСУН 2020 за оценка от страна на УО.