Енергийна ефективност

Кой може да кандидатства?

Допустими за финансиране са собственици на жилища в еднофамилни (до 6 апартамента) жилищни сгради, в т.ч. физически лица, които имат правен интерес по отношение на еднофамилната жилищна сграда, обект на инвестицията.

Какъв тип дейности по проекти за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради се финансират?

  • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради (изолация на външните ограждащи елементи, смяна на дограми, обновяване на системите за поддържане на микроклимата, технически инсталации, локални инсталации и/или връзки за отопление, газоснабдяване, монтаж на индивидуални броячи, както се изисква от Директива № 2012/27/ЕС (където е приложимо), както и съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност, вкл. конструктивно укрепване (когато е предписано като задължително в конструктивното обследване);
  • Изпълнение на гореизброените мерки за енергийна ефективност, съпътствани от основно обновяване на еднофамилни жилищни сгради, включващо изпълнение на съпътстващи строително-монтажни работи, конструктивно укрепване (когато е предписано като задължително в конструктивното обследване), както и ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), в случай че се постигат енергийни спестявания за сградата от повече от 60%;
  • Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващи еднофамилни жилищни сгради, студентски общежития;
  • Оценка на разходната ефективност за инвестицията;
  • Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
  • Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради.

Други специфични критерии за ЕЕ

  • Жилищни сгради следва да са проектирани преди 1999 г.;
  • Инвестицията следва да постигне спазване на минимален стандарт за ЕЕ в съществуващи сгради, отговарящ на клас „С“ за енергийно потребление;
  • Проекти с основно обновяване могат да се финансират, когато се предвижда намаление на енергийното потребление с над 60%.

Как се доказва? Преглед за съответствие с допустимите дейности по Приоритетна ос 1 на ОПРР- установява се от ФУГ на база на представената проектна идея и Формуляр за кандидатстване.

Процент на самоучастие на крайния получател

Собственият принос на кандидата в проект за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради е минимум 15% от стойността на проекта. Допустимо е самоучастието да бъде намалено по преценка на ФУГ или да не се изисква самоучастие при общински или други публични крайни получатели.

Срокове за погасяване

Минимален срок – до 12 месеца.

Максимален срок – до 180 месеца (15 години) за проекти за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради.

Максимален гратисен период за главницата по финансирането

До 18 месеца за проекти за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради.

Териториален обхват

Допустимите инвестиционни проекти за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради следва да са с обхват на реализация територията на Столична община и градовете от Южна България: Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце Делчев, Казанлък, Панагюрище, Велинград.

Проектите за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради са хоризонтални мерки и могат да са с географско разположение и извън зоните на въздействие на ИПГВР, но в рамките на ОУП  на горепосочените градове.

Как се кандидатства?

Кандидатства се пред ФУГ със стандартизиран формуляр за кандидатстване, който ще бъде наличен в точките за продажба на ОББ. Ритейл финансовият продукт за енергийна ефективност е в процес на разработка, като ще отговаря на стандартизирани правила и условия. Условията по продукта ще отразяват кредитното облекчение от гаранционното покритие, осигурено от ФМФИБ.

Очаквайте подробна информация за продукта и точките за продажба скоро!