Енергийна ефективност

Продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради (до 6 самостоятелни обекта в сградата)

Вид: необезпечен целеви потребителски кредит за ЕЕ в еднофамилни сгради за постигане на минимален енергиен клас "С"

Максимален  размер на финансирането: до 55 000 лв.

Допустима еднофамилна сграда: до 6 самостоятелни обекта, построена преди 1999 г. 

Териториален обхват

 • Допустимите инвестиционни проекти за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради следва да са с обхват на реализация територията на Столична община и градовете от Южна България: Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце Делчев, Казанлък, Панагюрище, Велинград.

 • Допустимите обекти трябва да са ситуирани в рамките на градската територия (заключена от строителните граници) на съответния допустим град, съгласно изискванията на ОПРР 2014-2020
 • Проектите за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради са хоризонтални мерки и могат да са с географско разположение и извън зоните на въздействие на ИПГВР, но в рамките на градската територия на Общия устройствен план на горепосочените градове.

Кой може да кандидатства?

Допустими за финансиране са собственици на жилища в еднофамилни (до 6 самостоятелни обекта) жилищни сгради, попадащи в рамките на градската територия на допустим град, в т.ч. физически лица, които имат правен интерес по отношение на еднофамилната жилищна сграда, обект на инвестицията. Възраст на кредитополучателя – от 20 до 65 г.

Процент на самоучастие на крайния получател: не се изисква

Без изискване за превод на работна заплата. Възможност за включване на съдлъжник.

Гратисен период за главницата по финансирането: няма 

Без такси и комисионни

Приложими са само такса за откриване на разплащателна сметка в ОББ и Такса по сметка обслужваща кредита в ОББ - съгласно Тарифа за такси и комисиони за ФЛ на ОББ. 

Усвояване 

Еднократно усвояване на база на представени документи за целево разходване на средствата.

Срокове за погасяване

 • Минимален срок – до 12 месеца.
 • Максимален срок – до 120 месеца (10 години)

Какъв тип дейности по проекти за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради се финансират?

 • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради (изолация на външните ограждащи елементи, смяна на дограми, обновяване на системите за поддържане на микроклимата, технически инсталации, локални инсталации и/или връзки за отопление, газоснабдяване, монтаж на индивидуални броячи, както се изисква от Директива № 2012/27/ЕС (където е приложимо), както и съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност, вкл. конструктивно укрепване (когато е предписано като задължително в конструктивното обследване);

 • Изпълнение на гореизброените мерки за енергийна ефективност, съпътствани от основно обновяване на еднофамилни жилищни сгради, включващо изпълнение на съпътстващи строително-монтажни работи, конструктивно укрепване (когато е предписано като задължително в конструктивното обследване), както и ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), в случай че се постигат енергийни спестявания за сградата от повече от 60%;

 • Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващи еднофамилни жилищни сгради;

 • Оценка на разходната ефективност за инвестицията;

 • Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;

 • Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради;

Задължителни условия

 • Инвестициите, които ще бъдат финансирани, не трябва да са физически завършени или изцяло осъществени към датата на решението за инвестиция.

 • Рефинансирането на съществуващи заеми не е допустимо.

 • Не се допуска изпълнението на частични ЕЕ мерки, които не водят до постигане на минимален клас "С" за цялата сграда.

Кандидатстване

Кандидатите за финансиране депозират в една от точките за продажба на ОББ (може да откриете най-близкия клон тук), Искане за кредит (по образец на ФУГ), съдържащо като приложения освен стандартните документи, изискуеми от ОББ за потребителски кредит, и:

 • декларация, че сградата се/не се използва за извършване на стопанска дейност (по образец на ФУГ);

 • декларация, че сградата е ситуирана в градската територия на ОУП на града, построена е преди 1999 г. и има до 6 самостоятелни жилища (по образец на ФУГ);

 • Енергиен доклад от сертифициран енергиен одитор (вписан в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийна ефективност - https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register), съдържащ параметрите на проекта за изпълнение на мерки за повишаване на ЕЕ, както и това, че в резултат на изпълнението на проекта, сградата ще отговоря на минимален стандарт за ЕЕ, отговарящ на клас „С“ за енергийно потребление;

 • документи за собственост (Акт за собственост / Скица за имота от АГКК / Удостоверение от общината) и/или за доказване на друг правен интерес по отношение на еднофамилната жилищна сграда или обектите в нея.

 • Фонд за устойчиви градове си запазва правото да изиска допълнителни документи в хода на разглеждане на искането за кредит.

Потвърждаване на изпълнението 

 • ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ се предоставя при преференциални условия за постигане на определена цел - мин. енергиен клас С след изпълнение на ЕЕ мерки;

 • Кредитът включва 59% съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

 • След приключване на дейностите по проекта, финансиран с Договора за кредит, се извършва проверка на място на обекта от експерти на Фонд за устойчиви градове;

 • Кредитополучателят има ангажимент да подаде отчетна информация за изпълнението на индикаторите  12 месеца след изпълнението на ЕЕ мерки.

Брошура за продукта

За въпроси за продукта: