Туризъм и културно наследство

Разполагаем ресурс

Близо 15% от общоразполагаемия ресурс на Фонд за устойчиви градове или близо 83,56 млн. лв.  са предназначени за развитие на културното наследство. От тях 14,75 млн. лв. са за финансиране изпълнението на проекти за туризъм и културно наследство в област София-град, а 68,81 млн. лв. - за проекти в Южна България.

Кой може да кандидатства?

Допустими за финансиране са публични и частни организации и публично-частни партньорства (юридически или физически лица), в т.ч. представители на религиозни институции, които са собственици или изпълняват допустими дейности с елементи, свързани с възстановяването и съхраняването на културното наследство и създават жизнеспособни туристически продукти..

Какъв тип дейности по проекти за туризъм и културно наследство се финансират?

 • Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др.
 • Подпомагане развитието на туристически продукти (с оглед развитие на културния обект като атракция) и пазарна информация, като маркетингови проучвания и анализи на въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически продукти, създаване на туристически пакети и рекламни дейности подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристически продукти, цифровизация на съответния обект и др., пряко свързани с подпомаганите атракции и връзката им със заобикалящата природна среда;
 • Дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащи пространства; развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, центрове за информация на посетители);
 • Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им (ВиК, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление и ел. инсталация, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги и съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, които са необходими за развитието на цялостен туристически продукт);
 • Дребномащабни, приходогенериращи инвестиции в търговски зони и заведения за обществено хранене, места за настаняване, съоръжения за активен отдих в рамките на културния обект или пряко свързани с него в рамките на цялостния туристически продукт, които могат да бъдат подпомогнати с финансови инструменти;
 • Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряка връзка с подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности); обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции; участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири и др.; кампании за подобряване на осведомеността относно културното наследство и неговото опазване и съхранение;
 • Подобряване достъпа за хора с увреждания до обектите на културното наследство и съпътстващата инфраструктура.

Как се доказва? Преглед за съответствие с допустимите дейности по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР- установява се от ФУГ на база на представената проектна идея и Формуляр за кандидатстване. При комбинирана подкрепа с БФП се представя и Описание на разходите по проекта с разграничаване на разходите между източниците на финансиране (БФП и ФИ).

За проектите по туризъм и културно наследство се изисква и представяне на:

 • документи за проведено обществено обсъждане и отчитане на резултатите от общественото обсъждане при подготовката на предложеното инвестиционно намерение/проектно решение.
 • документи за одобрение/съгласуване на предложените интервенции върху недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“ съгласно приложимото законодателство (чл. 84 от Закона за културно наследство).

Максимален размер на финансирането

При финансиране на проекти за туризъм и културно наследство (ПО 6) общата инвестиция (БФП+ФИ) на проект, който включва недвижима културна ценност/и:

 • с категория „национално значение“, не може да надвишава 9 779 150 лв. (левовата равностойност на 5 000 000 евро)
 • с категория „световно значение“– 19 558 300 лв. (левовата равностойност на 10 000 000 евро)

В случай че в рамките на един проект (вкл. финансиране от БФП и ФИ) са включени недвижима културна ценност/и с категория „световно значение“ и недвижима културна ценност/и с категория „национално значение“, то максималният размер на помощта съответства на максималния размер на помощта за проектно предложение, което включва недвижима културна ценност/и с категория „световно значение“ (т.е. 19 558 300,00 лв., вкл. финансиране от БФП и ФИ).Конкретният размер на помощта (включително размерът на БФП и на ФИ) за всеки отделен проект се определят от ФУГ на базата на анализ на бизнес плана на проекта и с оглед осигуряване жизнеспособността на проекта.

Срокове за погасяване

Минимален срок – до 12 месеца.

Максимален срок – до 240 месеца (20 години) за проекти за туризъм и културно наследство.

Максимален гратисен период за главницата по финансирането

До 36 месеца (3 години) за проекти за туризъм и културно наследство.

Процент на самоучастие на крайния получател

Собственият принос на кандидата в проект за туризъм и културно наследтсво за частта финансов инструмент е минимум 15% от стойността на проекта. Допустимо е самоучастието да бъде намалено по преценка на ФУГ или да не се изисква самоучастие при общински или други публични крайни получатели.

Териториален обхват

Допустимите инвестиционни проекти за туризъм и културно наследство следва да са с обхват на реализация територията на областите: София-град, Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София област, Стара Загора и следва да са свързани с недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“ по смисъла на Закона за културното наследство.

Как се доказва?

Обектът на интервенция по проекта трябва да е със статут на недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“ по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство.

Генериране на приходи

Проектите, предвиждащи инвестиции в проекти за развитие на туризма, свързани с недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“,  трябва да генерират приходи чрез включване на икономически дейности в рамките на проекта за възстановяване на вложените в тях средства от страна на Фонда и за гарантиране финансовата устойчивост на проекта. Поради социално-икономическото въздействие на проекта, приходите трябва да бъдат недостатъчни проектът да бъде финансиран на чисто пазарен принцип .

Как се доказва? Установява се от ФУГ на база на представен Бизнес план, съгласно изискванията, публикувани на интернет страницата на ФУГ.

Комбинация на БФП и ФИ

Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.

Комбинация на БФП и заем от ФУГ е възможна за проекти по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР, когато крайните получатели са допустими бенефициенти на БФП по ос 6 на ОПРР. Съгласно Насоките за кандидатстване по ос 6 допустими кандидати по процедурата за предоставяне на БФП са:

 • Министерство на културата;
 • Всички общини на територията на Република България;
 • Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица.

Когато кандидатите са допустими за подкрепа с БФП максимум 85% от разходите по проекта могат да бъдат финансирани с БФП, като със средства от БФП могат да се финансират само разходи за строително-монтажни работи, вкл. консервационно-реставрационни работи.

Бенефициентът на БФП по ос 6 е длъжен да поддържа отделна отчетност за всеки източник на подкрепа (безвъзмездната финансова помощ и финансов инструмент) по проекта с цел осигуряване на адекватна одитна пътека. Бенефициентът не може да използва безвъзмездните средства за възстановяване на подкрепа, получена от финансов инструмент, и не използва подкрепата чрез финансов инструмент за предварително финансиране на безвъзмездни средства.

Как се доказва? Кандидатства се пред ФУГ с Формуляр за кандидатстване и Бизнес план, въз основа на който ФУГ определя необходимия размер от БФП, за да се осигури финансова жизнеспособност на проекта. ФУГ извършва оценка на проекта за частта  на разходите, финансирани от финансов инструмент. След направената оценка от ФУГ, кандидатът подава проектното предложение чрез ИСУН 2020 за оценка от страна на УО.

Тук ще намерите Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР