Представители на ФУГ участваха в практически семинар за общините от Южна България

Семинарът бе насочен към общински експерти, ангажирани с подготовката, управлението и изпълнението на проекти, както и към членове на екипите за управление на Инвестиционните програми и на Междинните звена на общините от Южна България, бенефициенти по Приоритетна ос 1 и ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

С темите в програмата и проведените работни групи, участниците имаха възможността да получат практически съвети как да извървят успешно пътя от проектната идея до сключването на договор за предоставяне на финансиране; как да бъде структуриран техния проект и да изготвят бизнес план; как да изпълнят устойчиви и жизнеспособни проекти за градско развитие и туризъм и културно наследство.

Фондът ще вземе активно участие в информационни срещи, организирани от Областните информационни центрове през месец октомври 2018 г., с които ще запознае широк кръг заинтересовани страни в конкретните градове с предимствата и  спецификите на  финансовия инструмент за градско развитие. Повече информация за предстоящите събития с ОИЦ в конкретни градове следете на сайта на ФУГ.