Продуктът за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради бе представен в рамките на форум „Инвестиции в устойчива енергия“

Надя Данкинова  - изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ и представляващ Фонд за устойчиви градове, взе участие във форум „Инвестиции в устойчива енергия“, който се проведе на 19 май 2021 г. в София. Събитието, организирано от „Ен Ефект“ и ОМЕЕ ЕкоЕнергия, в рамките на проект SMAFIN по програма „Хоризонт 2020“ и на паралелния проект BeSMART събра 30 делегати и над 120 участници в онлайн формат. В рамките на 3 години в различни градове в България ще бъдат организирани 12 кръгли маси на тема „Инвестиции в устойчива енергия“. Целта е създаване на постоянна платформа за участие на заинтересованите страни в разработването, изпълнението и мониторинга на програми и инструменти за финансиране на енергийна ефективност (ЕЕ) и ВЕИ във всички икономически сектори, със специален фокус върху сградното обновяване.  „Форуми за инвестиране в устойчива енергия“, организирани от Европейската комисия в рамките на инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, през 2018 г. и  2019 г. в София  събраха над 150 участници, ангажирани с финансирането на енергийната ефективност.

Надя Данкинова сподели опит от предходните форуми за енергийна ефективност в София и факта, че близо две години отне създаването на продукт за ЕЕ в еднофамилни жилищни сгради. Специфичното при него е комбинирането на характеристики на необезпечен потребителски кредит с облекчени условия на финансиране (59% съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“) за постигане на минимален енергиен клас „С“. Продуктът за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради е разработен от Фонд за устойчиви градове в качеството му на Фонд за градско развитие за София и Южна България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. ОББ като партньор във Фонд за устойчиви градове осигурява 41% съфинансиране, като продуктът се предлага в определени клонове - точки за продажба на ОББ в 22 града.

Това е първият целеви потребителски продукт, реализиран с финансови инструменти за градско развитие. Целта му е запълване на липсата на финансиране с подкрепа от ЕСИФ за по-малък тип т.нар. еднофамилни жилищни сгради, които представляват значителна част от сградния фонд. Основен стимул за неговото имплементиране е желанието на партньорите във фонда за създаване на успешен пилотен продукт за ЕЕ, който да разкрие потенциала на финансовите инструменти за финансиране на проекти за ЕЕ в български условия.

Кризата, породена от COVID-19, акцентира върху значението на сградите за живота на гражданите и стимулира инвестиции в техните оптимизации и подобрения. Доколкото продуктът стартира през 2021 г., Фонд за устойчиви градове го разглежда като преход към инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост и новия програмен период 2021-2027 г., който отразява динамиката на развитието на темата за ЕЕ последните години.

Участниците във форума разгледаха развитието на политиките за ЕЕ в сградния сектор и се обединиха около тезата, че енергийната ефективност е политически приоритет за България и Европейския съюз, но качеството на програмите за подпомагане и на самите инвестиционни проекти трябва значително да се подобри, за да се увеличи общественото доверие и подкрепа. По данни на АУЕР за постигане на целите в областта на ЕЕ за обновяване на жилищните и нежилищните сгради до 2025 г. ще са необходими инвестиции за над 1,5 млрд. лв., а за периода до 2050 г. - 11,7 млрд. лева. Част от необходимите средства за подобряване на сградния фонд ще бъдат отпуснати по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Тези инвестиции обаче не могат да бъдат изпълнени единствено с безвъзмездна помощ, която е недостатъчна за амбициите на ЕС и силно ограничава обхвата на обновения сграден фонд при 100% покритие. Привличането на частен капитал чрез финансови инструменти, ЕСКО, кредитни линии, зелени облигации, гаранционни фондове и други иновативни пазарни механизми трябва да се разглеждат като водеща формула за постигане на амбициозните цели.

Повишаването на професионалния и технически капацитет, особено на местно ниво, както и обществената информираност за множеството ползи от енергийната ефективност се очертаха като основни компоненти при предложенията за подобрения на националните политики в областта.