Фонд за устойчиви градове ще финансира обновяването на Двореца на културата в град Перник

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: "Обновяване на сградата на Дворец на културата, гр. Перник“ с община Перник. Одобреното финансиране е в размер на 1 498 258 лв., от които 883 972 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 2,2 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на 795 897 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж".

Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност, извършване на основен ремонт на сградата на Дворец на културата гр. Перник, както и закупуване на оборудване и обзавеждане, с които ще бъдат постигнати нормите за топлинен комфорт, целогодишно използване на всички помещения в сградата и осигуряване на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Ползите за реализацията на проекта са значими за гражданите и за гостите на Община Перник, свързани с удовлетворяване на техните културни потребности. Проектът ще повиши качеството на живот и ще подпомогне развитието на културата на територията на град Перник чрез обособяването на средище за провеждането на различни културни прояви.