Фонд за устойчиви градове ще подкрепи община Ямбол при реализацията на нови два проекта за културна инфраструктура

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа договори за финансиране на два нови проекта с община Ямбол за ремонт и модернизация на Младежки културен център и на Музей на бойната слава. Чрез финансирането на настоящите два проекта, Фонд за устойчиви градове подкрепя община Ямбол при реализацията на общо 4 проекта за културна инфраструктура, част от Инвестиционната програма на град Ямбол по ОПРР 2014-2020 г.

ФУГ предоставя финансиране за проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“(МКЦ) в размер на 618 394 лв., от които 364 852 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 4,1 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 504 232 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж".

По проекта се предвиждат чрез ремонтни дейности по основната сграда на МКЦ и разширяване на потенциала му да се превърне в притегателен център за култура и отмора на брега на р. Тунджа. В допълнение се планира облагородяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и реконструкция на съществуващ декоративен елемент – пергола, който да осигурява връзка със съседната сграда на спортна зала „Диана“ в площ на открито, подходяща за изложби и културни мероприятия.

За проект „Ремонт на Музей на бойната слава“, ФУГ одобри финансиране в размер на 248 453 лв., от които 146 587 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 1,65 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 407 902 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж".

С реализацията на предвидените строително-монтажни дейности на Музея на бойната слава ще се модернизира част от музейния комплекс, като се осигури и икономия на електро - и топлоенергия и едновременно с това се подобри общия естетически вид на сградите. Музеят е уникален по своя характер в България, като притежава изключително ценни експонати и се радва на интерес сред хората, интересуващи се от военно дело и история. Музеят разполага с потенциал да се превърне в притегателно и предпочитано място в града за отдих и отмора.

В резултат от изпълнението на 4-те проекта за културна инфраструктура на територията на град Ямбол - Художествена галерия "Жорж Папазов", Регионален исторически музей, Музей на бойната слава и Младежки културен център, ще бъдат реновирани ключови градски културни средища, както и ще бъдат създадени възможности за нови атрактивни продукти и услуги, които да привличат посетители, вкл. деца, ученици, работни колективи.