Четвърти проект на община Бургас, одобрен за финансиране от Фонд за устойчиви градове

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“ с община Бургас. Одобреното финансиране е в размер на 214 938 лв., от които 126 813 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на близо 1,69 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 336 453,21 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж". Собственото участие на община Бургас е в рзамер на 137 871 лв.

Проектът ще въздейства върху подобряване на културната инфраструктура в община Бургас чрез извършване на консервационни и реставрационни дейности на сградата на Етнографския музей – т.нар. Бракалова къща, както и чрез изграждане на „Улица на занаятите“ и обособяване на споделени културни пространства на открито. Новоизграденият етнографски ансамбъл, включващ музея и уличката на занаятите, ще бъде промотиран като отделна зона за култура и изкуства „Етноарт“, което ще допринесе както за развитие на нови публики за културния ни календар, така и за преодоляване на сезонния характер в туризма.

Етнографският музей е най-големия по рода си в Югоизточна България, предпочитана локация за всички, желаещи да научат повече за традиционния български бит и култура. Музеят се намира в Бракаловата къща, в сърцето на град Бургас, зад катедралния храм „Св. Св. Кирил и Методий“, която образува историческото ядро на града заедно с прилежащия площад, училището и уличките в съседство. В рамките на проекта ще се подобри енергийната ефективност на сградата на Етнографския музей, като в резултат на изпълнението на предписаните мерки сградата ще премине от клас D в клас A с очаквани спестени емисии от близо 20 т.CO2/год.

С реализацията на проекта ще се насърчи развитието и популяризирането на характерни за региона изкуства и занаяти като фактор за устойчиво местно развитие. Проектът ще допринесе за развитието на извънкласната дейност и обучение в извън училищна среда, провеждането на обучения за деца и възрастни: образователни и творчески курсове (занаяти), мастър класове по съвременни форми на изкуство.  

Проектът е четвърти поред, одобрен за реализация с комбинирана подкрепа с БФП по ОПРР 2014-2020 г., и трети за развитието на културна инфраструктура в града след вече изпълнените Културен дом НХК и Център за съвременно изкуство и библиотека. В процес на реализация е и мащабния проект за интегриран туристически продукт, включващ интервенции върху Акве Калиде, о-в Св. Анастасия,  катедралния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ и Ченгене скеле.