Фонд за устойчиви градове взе участие в Среща на бизнеса в Бургас и региона

Фонд за устойчиви градове участва със свои представители в рамките на събитието "Среща на бизнеса в Бургас и региона", която се проведе на 16 юни 2021 г. в Гранд - хотел & Спа Приморец. "Капитал Градове" е платформа за дискусии за развитие на местните икономики и на важните градски центрове на България, която се състои от поредица специални регионални издания и дискусии с бизнеса и местната власт.

В рамките на панела, посветен на рецептата за по-умен, зелен и развит град, Ива Петкова, ключов експерт във Фонд за устойчиви градове, представи проектите на община Бургас, финансирани от фонда. Ива Петкова сподели, че община Бургас е сред първите, които представиха своите идеи за финансиране към Фонд за устойчиви градове с проектите за Културен дом НХК и Библиотеката. Към момента двата проекта са успешно изпълнени и посрещат посетители. Това са първите проекти, реализирани с комбинирана подкрепа – финансов инструмент и допълваща БФП за покриване на финансовия недостиг по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Ива Петкова подчерта, че комбинациите от форми на подкрепа на ЕСИФ се очертава като водещ принцип при планирането на следващия програмен период, включително заляга като модел за финансиране и в Плановете за възстановяване и устойчивост.

Още два проекта с комбинирана подкрепа се реализират от община Бургас с финансиране от ФУГ – проектът за интегриран туристически продукт Силата на водата, по който има интервенции върху четири туристически обекта, както и предстоящата реконструкция на Етнографския комплекс и обособяване на улица на занаятите.

Фокусът на четирите проекта, финансирани от фонда, е върху култура, образование, занаяти, самобитност и развиване на специфичен профил, идентичност на град Бургас с цел преодоляване на сезонния характер на туризма и повишаване на атрактивността на града както за туристи, така и за инвеститори, и за нова работна ръка. Качествено подобрената градска среда с възможности за културен живот, образование, спорт, отдих, отмора създава дългосрочни предпоставки за икономически растеж не само с преодоляване на сезонния характер на туризма, но и с привличане на инвестиционен интерес и позиционирането на Бургас като център за IT, креативни и други сектори с висока добавена стойност.

Устойчивите модели за финансиране на градските проекти, според Ива Петкова, включва умело балансиране между грантове, финансови инструменти, заемен ресурс от местни и международни финансови институции. Градовете трябва умело да насочват различни типове финансиране към съответните проекти, като 100% безвъзмездна подкрепа е необходима там, където има неотложни нужди по изграждане на базисна инфраструктура, или за сектори, които не могат да получат достъп до друго финансиране или публичен ресурс.

Успехът на Бургас в изпълнението на проекти с европейски средства се дължи на няколко фактора, но сред тях като основни Ива Петкова очерта наличната експертиза за управление на проекти, изградена върху натрупан опит с грантове и финансови инструменти, добро финансово планиране чрез използване на комбинации на подкрепа от различни източници, както и прозрачна комуникация с местната общност по отношение проектните намерения. Позитивният опит на градове като Бургас дава ясна обратна връзка за работещите модели, за това, което другите общини трябва да променят или да оптимизират, когато изпълняват проекти с европейски средства.