Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за благоустрояване на парк „Марица" в Димитровград

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Благоустрояване и реконструкция на парк „Марица", гр. Димитровград“ с община Димитровград. Одобреното финансиране е в размер на 1 554 000 лв., от които 916 860 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът е одобрен за финансиране от страна на УО на ОПРР и има сключен административен договор за БФП №BG16RFOP001-1.032-0006-C01 за изпълнението му, като финансирането от Фонд за устойчиви градове предвижда осигуряване на необходимото собствено участие от страна на общината. Общата стойност на проекта е 3 130 000 лв., от които 1 575 966,70 лв. безвъзмездна помощ по ОПРР 2014-2020 г. От началото на 2021 г. Фонд за устойчиви градове има възможност за предоставяне на финансиране на бенефициенти по административни договори за БФП с УО на ОПРР с цел осигуряване на собствен принос (където е приложимо) и/или допълване на финансирането.

Проектното предложение предвижда благоустрояването и реконструкцията на парк "Марица", намиращ се в централната градска част и попадащ в зоната с публични функции с широка обществена значимост от ИПГВР на гр. Димитровград. Паркът е ситуиран в централна градска част - територия, концентрираща в себе си основни обекти на културното наследство, а така също и обособени публични пространства, оформящи географската, културната и туристическа идентичност на града. С проекта се цели постигане на единство между съвременните технологични изисквания на градската среда и атмосферата на стария град като естествено продължение на парка, с множеството сгради, обявени за недвижими културни ценности. Обектът попада в обхвата на недвижима културна ценност съгласно чл. 58 от ЗКН и Заповед № РД9Д-0020/25.11.2010г. на Министъра на културата и е включен в рамките на Културен маршрут на Съвета на Европа „АТРИУМ – Архитектура на тоталитарните режими на 20-ти век в Европейската градска памет”, с което получава признание на европейско ниво със своята културна стойност.