Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за рехабилитация на инфраструктурни обекти на община Ямбол

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Благоустройство и рехабилитация на инфраструктурни обекти на община Ямбол“ с община Ямбол. Одобреното финансиране е в размер на 8 764 494 лв., от които 5 171 051 лева са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Очакваните резултати от проекта са благоустрояване на централна градска част и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол. Четирите обекта, включени в проекта, предвиждат интервенции върху основни пътни артерии в града със синергичен ефект, които се явяват продължение на вече реализирани проекти по ОПРР и надграждат върху постигнатите резултати.  

Дейностите, предвидени по проект включват интервенции върху няколко ключови пътни участъка в община Ямбол, както следва:

  • Дейност 1: Извършване на основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. Крайречен булевард и ул. Търговска при кръстовище до Комплекс за социални услуги за деца и възрастни (КСУДВ).
  • Дейност 2: Основен ремонт/ реконструкция на Централна градска част -2 – ул. „Търговска от ул.“Богомил“ и ул. „Срем“ до ул. „Граф Игнатиев“.
  • Дейност 3: Извършване на основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. Крайречен булевард и ул. Търговска в гр. Ямбол.
  • Дейност 4: Извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол.
  • Дейност 5: Извършване на ремонт, рехабилитация и реконструкция, велоалея и паркинги на улица „Милин камък“ от о.т. 79 до о.т. 336 по плана на гр. Ямбол – Аврен. Етапно строителство.

Проектът цели да подобри качеството на живот, социалното включване и средата за живеене в град Ямбол чрез благоустрояване на физическата среда в града и превръщането й в устойчива, естетична и безопасна, допринасяща за по-високо качество на живот, улесняване на социалното включване на хората с увреждания и подобряване на екологичната й съобразност. Проектът ще създаде предпоставки за ускоряване на социално-икономическо развитие и по-високото ниво на инвестиции в града, както и ще допринесе за прилагането на интегриран градски подход при реализиране на инвестициите за развитие на града, и ще надгради вече изпълнени такива инвестиции през програмен период 2007-2013 г и 2014-2020.