Фонд за устойчиви градове финансира Център за дигитализация и управление на данни в Индустриална зона Българово

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „STORE IT“ - ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА АНАЛОГОВИ ДАННИ със „С-Тръст Груп“ ЕООД. Одобреното финансиране е в размер на 1 208 500 лв., от които 713 015 лева са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът предвижда изграждане на център за дигитализация и управление на данни от аналогови носители, отговарящ на  съвременните изисквания и най-добрите международни практики в областта на дигитализацията и съхранението на документи, в Индустриална зона Българово. Изпълнението на проекта отговаря на основните цели, които са поставени със създаването на Индустриална зона Българово от община Бургас, а именно - облагородяване на  територията, осигуряване на работни места, повишаване на инвестиционната активност и привличане на високотехнологични и зелени бизнеси и такива, които спомагат процеса на преход към Индустрия 4.0. Клиентите на центъра ще имат възможност да дигитализират своите архиви, оптимизират процесите и намалят разходите за работа с  документи. Тази оптимизация би спомогнала и за намаляване на ползването на хартия и би допринесла за зелена икономика. 

Проектът отговаря на изискванията на ИПГВР на Бургас и ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и подобряване на градската среда, в съответствие с изискванията и целите на ОПРР и ИПГВР на Бургас. Съчетавайки  мерки за насърчаване на производствения потенциал, иновациите, споделянето на ноу-хау, реализацията на проекта ще въздейства за:

  • повишаване на инвестиционната активност и привличане на високотехнологични и зелени бизнеси и такива, които спомагат процеса на преход към Индустрия 4.0.
  • облагородяване на територията
  • разкриване на 15 нови работни места
  • постигане на заложените в стратегическите документи цели за развитие на индустриална зона, привличане на инвестиции.
  • постигане на заложените в стратегическите документи цели за икономическо развитие, чрез ефективни публични услуги.