Фонд за устойчиви градове ще финансира изграждането на закрит пазар на територията на град Пловдив

Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за проект „Изграждане на закрит пазар за търговия на хранителни стоки и продукти в Пловдив“ на „РЕНТАЛ ЕНД ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД. ФУГ ще финансира разходи в размер на над 4,3 млн. лв., от които над 2,5 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът предвижда изграждането на закрит пазар за производители с отворена площ от над 2 500 кв. м. на територията на град Пловдив, както и свързаните с неговата оперативна самостоятелност пътни връзки, паркинги, вътрешни улици и подходи за зареждане на складовете и др.

Построяването и отварянето на пазар от напълно закрит тип ще позволи извършването на целогодишна търговска дейност без необходимост от съобразяване с атмосферните условия. С изпълнението на проекта ще се облагороди изоставен бивш промишлен терен с площ от над 5 000 кв. м. на територията на града, което ще допринесе към постигането на Стратегическа цел 5: „Подобряване на инфраструктурата за нуждите на градските системи“ на ИПГВР на град Пловдив.

Съчетавайки всички предвидени дейности, реализацията на проекта ще спомогне за:

  • Подобряване на достъпа до услуги на гражданите с намалена подвижност – проектът предвижда мерки за осигуряване на достъпност за хора с увреждания, съгласно изискванията на националното законодателство;
  • Подобряване на обслужването на жителите на град Пловдив и повишаване качеството на предлаганите услуги;
  • Изграждане/рехабилитиране на липсващата инфраструктура в района;
  • Изграждане на нови обществени пространства;
  • Създаване на нови работни места.