Нова производствена сграда ще бъде финансирана със средства от Фонд за устойчиви градове в столицата

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ЕЛЕКТРОНИКА СЪС СКЛАДОВА И АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА ЧАСТ“ на „Телетек Електроникс“ ЕАД. Одобреното финансиране е в размер на над 19 млн. лв., от които 11,23 млн. лева са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Целта на инвестиционния проект е разширяване на технологичното производство на „Телетек Електроникс“ ЕАД в отговор на непрестанния ръст на обема на получаваните поръчки през последните 5 години. "Телетек Електроникс" ЕАД е производител на пълна гама алармени и пожароизвестителни системи и решения, както и комуникационни модули и софтуер за приложения в системи за охрана и мониторинг. С тази инвестиция се цели и основна модернизация на технологичното оборудване и развойната дейност, за да се продължи фирмената стратегия за обновяване и осъвременяване на продуктовата гама в съответствие с най-новите и иновативни технологии и тенденции в областта на пожароизвестителните и охранителните системи и решения. 

Проектното предложение предвижда изграждане на Производствена сграда за електроника със складова и административно-битова част, която да отговаря напълно на всички изисквания както на производствените, технологичните и логистичните процеси, така и да осигури необходимите условия и оборудване за развитие на развойната дейност. Предвидени са всички необходими съоръжения и оборудване, които да осигуряват адекватни условия за непрекъсваемост на процесите.

С изпълнение на предвидената инвестиция „Телетек Електроникс“ ЕАД ще рехабилитира изцяло собствен терен с площ от 18 000 м2, разположен на адрес: гр. София, р-н Надежда, ул. Илиянско шосе №2. Към настоящия момент, индустриалният терен е в недобро общо състояние – съществуващата инфраструктура и незастроената площ са силно амортизирани, замърсени и неподдържани. В резултат на изпълнението на предвидените проектни дейности ще бъде подобрен обликът на градската среда в района и ще бъдат насърчени икономическите дейности.