Нови модели за финансови инструменти за Нов Европейски Баухаус и REPowerEU

Европейската комисия (ЕК) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обявиха стартирането на два нови модела на финансови инструменти в режим на споделено управление в подкрепа на инициативите REPowerEU и New European Bauhaus на събитие в Брюксел, състояло се на 20 юни 2022 г. Двата модела се базират на успешно приложените модели за фондове за градско развитие в страните членки, подобрени с новите възможности и облекчени условия за комбиниране на подкрепа в рамките на Регламент 2021/1060 за установяване на общоприложимите разпоредби(CPR).

Елиза Ферейра, европейски комисар по въпросите на сближаването и реформите, откри събитието, като подчерта важността на мобилизирането на частни инвестиции за постигане на целите на ЕС за климата и енергийната ефективност. Комисар Ферейра акцентира върху двата нови модела за финансови инструменти като „още един пример за това как политиката на сближаване стимулира Европейската зелена сделка. Комбинацията от безвъзмездни средства и заеми в тези модели може да увеличи тези инвестиции и да насърчи по-задълбочени реновации и по-устойчиво, приобщаващо и естетично териториално развитие“. Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова заяви, че ЕИБ се ангажира да засили подкрепата си за енергийния сектор на Европа чрез кредитиране, управление на фондове и консултантски дейности: „нашият комбиниран пакет от подкрепа може да изиграе решаваща роля за ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика“. 

По време на съвместното съобщение бе представен и опитът с финансовите инструменти в Португалия, Словакия и България и потенциалът за подкрепа на политиката на сближаване през програмния период 2021-2027 г. Ива Петкова от Фонд за устойчиви градове сподели за научените уроци с прилагането на фондовете за градско развитие в България през последните десет години. Изграждането на местна екосистема с експертиза в областта на общинското финансиране чрез създаването на Фонд ФЛАГ през 2007 г., както и в областта на финансовите инструменти със структурирането на българския Фонд на фондовете, са в основата на успешното прилагане на Фондовете за градско развитие в България. Настоящите фондове по ОПРР 2014-2020 г., управлявани от Фонд за устойчиви градове за София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие за Северна България, са едни от най-комплексните механизми за предоставяне на дългово финансиране към широко портфолио от проекти и крайни получатели. В техните рамки са предвидени схеми, както за енергийна ефективност, но без комбинация с грант, така и комбинация от грант и заем в две операции за проекти на публичните власти за културна инфраструктура и обекти на културното наследство от национално или световно значение.

Представен бе реализираният от община Бургас проект за реновация на Културен център НХК като проект, отговарящ на ценностите на Новия европейски Баухаус – естетика, устойчивост, включване, изпълнен с комбинирана подкрепа с размер на заема 60% от общия бюджет. В рамките на новите модели, представени по време на събитието, подобни комбинации са предвидени да се осъществят в рамките на една операция, с размер на гранта не превишаващ размера на финансовия инструмент и в съответствие с правилата, приложими към финансовия инструмент. Това се очаква да доведе до скъсяване на сроковете и облекчаване на условията за получаване на подкрепа от крайните получатели, както и до реализация на повече и по-качествени проекти. Презентацията може да откриете тук.

Последвалият тематичен семинар на fi-compass се фокусира върху ключовите характеристики на новите модели на финансови инструменти, които ще подкрепят инициативите REPowerEU и New European Bauhaus. Семинарът предостави възможност на участниците да научат повече за моделните финансови инструменти и да зададат въпроси на експертите на fi-compass от Генерална дирекция за регионална и градска политика (DG REGIO) и ЕИБ за това как могат да бъдат приложени моделните финансови инструменти в програмния период 2021-2027 г.