Ролята на финансовите инструменти за изпълнението на интегрирани градски проекти бе сред основните теми на Urban Development Forum 2022

На 19 септември в София се проведе Urban Development Forum 2022, организиран от Градът Медиа Груп, който за поредна година събра представители на местната и централната власт, архитекти, урбанисти, финансисти, инвеститори за многопластова дискусия, посветена на добрите практики на интегрирано планиране и реализацията на устойчиви проекти в различни български градове. В откриващата сесия вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова подчерта успешното сътрудничество на банката с Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове за адресиране на нуждите на градското развитие в България.

Изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ и представляващ Фонд за устойчиви градове - Надя Данкинова взе участие в първия панел на тема „Градовете и интегрирания преход“, където сподели основните предизвикателства и успехи пред изпълнението на Фондовете за градско развитие по ОПРР от 2012 г. до момента. Йева Залите от DG Regio/ЕК представи разработения от Европейската комисия, съвместно с ЕИБ, модел на финансов инструмент в синхрон с целите на Новия европейски Баухаус (НЕБ). Проектите на община Бургас за Културен дом НХК и Център за съвременно изкуство и библиотека бяха посочени като примери за проекти с отношение към естетика, устойчивост и включване, които ще са определящи критерии за проекти, свързани с НЕБ. Ангелина Бонева, главен директор в МРРБ, представи плановете за използване на финансови инструменти по Програма за развитие на регионите 2021-2027, базирайки се на натрупания дългогодишен опит от Фондовете за градско развитие.

Успешно реализирани проекти за публични пространства, културна инфраструктура и обекти на културното наследство, финансирани от Фонд за устойчиви градове бяха представени от Ива Петкова в рамките на третия панел  на тема „Хора и естетика“. Обичайно подобен тип проекти се изпълняват основно чрез публични средства (европейски, национални, общински), които са ограничени и стандартно се свеждат до частична реконструкция/реставрация или изграждане без съществени приходо-генериращи елементи. Както публичните пространства, така и обектите на културното наследство са допустими интервенции по ОПРР 2014-2020 и по нейните финансови инструменти, които позволяват по-интегриран подход при реализацията на подобни проекти. От 2018 г. фонд посредниците, които изпълняват Фондовете за градско развитие, финансират проекти в задължителна комбинация с грант в 2 операции за проекти за културна инфраструктура и за развитие на обекти на културното наследство. Фонд за устойчиви градове финансира общо 35 проекта в тези сектори, като вече са налице първите изпълнени обекти. Реновацията на Културен дом НХК в Бургас, на Летния театър в Стара Загора, изграждането на Парк Възраждане в столицата, създаване на Улица на занаятите и на Културно-туристически комплекс Ченгене скеле в Бургас бяха посочени като добри примери на проекти с интегрирано въздействие, които обвързват естетиката и културното наследство с инвестициите и устойчивото развитие.

В рамките на панела Дезмънд Гарднър от fi-compass/ЕИБ оцени високо натрупания опит от страна на Управляващия орган на ОПРР, на Фонд на фондовете и на фонд посредниците при изпълнение на проекти за градско развитие. Той представи основните въпроси, свързани с оценяване на естетиката на проектите – нов елемент, който се очаква да окаже въздействие върху подобряване на качеството и крайният резултат от реализираните инвестиции. В края на форума се състоя коктейл, посветен на 10 години Фондове за градско развитие, който събра колеги и партньори, ангажирани с прилагането им в България.

Повече за историята на финансовите инструменти за градско развитие и успешното сътрудничество на Фонд ФЛАГ с ЕИБ може да прочетете тук.

Снимки: Мария Съботинова за Градът Медиа Груп