С официална церемония бе открита обновената сграда на Камерна опера и Народно читалище Н. Й. Вапцаров-1866 в Благоевград

На 11.04.2024 г. се проведе официална церемония по откриване на обновената сграда на Камерна опера и Народно читалище Н. Й. Вапцаров-1866 в Благоевград.

Заместник-кметът по култура, спорт и туризъм в община Благоевград, г-н Станислав Кимчев, отправи приветствени слова към присъстващите на церемонията, като заяви, че ремонтът е бил наложителен, а резултатите, постигнати след него – от голямо значение за всички, които работят или репетират в сградата. На събитието присъстваха още представители на община Благоевград, Общински съвет Благоевград, артисти и служители в читалището и операта, граждани.

По проекта са изпълнени енергоспестяващи мерки в сградата, ремонтирани са външни и вътрешни елементи от сградата, реализирани са решения за осигуряване на достъпност до сградата за лица с двигателни затруднения до общодостъпните зали – монтаж на платформа за инвалиди, изграждане на нови стоманобетонни рампи с наклон до 5 %. В допълнение, изпълнени са дейности за доставка на оборудване и обзавеждане, мерки за информация и публичност по проекта и т.н.

Проектът „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище “Н. Й. Вапцаров-1866 в Благоевград“ е част от Програмата за реализация на Зоната с публични функции с висока обществена значимост на община Благоевград, като общата му стойност е равна на 2 889 236,49 лв., финансиран чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 270 990,04 лв. и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на обща стойност 1 145 150 лв., както и собствено участие от страна на община Благоевград в размер на 473 096,45 лв.