Фонд на фондовете представи резултати и ефекти от изпълнението на финансовите инструменти за периода 2014-2020

На 20.05.2024 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе събитие, на което бяха представени постигнатите резултати и ефекти от изпълнението на финансовите инструменти, управлявани от Фондът на фондовете (ФнФ) през програмен период 2014-2020.  В събитието взеха участие представители на управляващи органи на оперативни програми, финансови посредници и други заинтересовани страни и партньори. Събитието беше открито от Красимир Якимов – заместник-министър на иновациите и растежа, Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, проф. д-р Стоян Шишков - заместник-ректор на СУ и Николай Генчев - председател на Надзорния съвет на Фонда.

Бисер Петков от Управителния съвет на Фонда представи данни относно постигнатите резултати. Подкрепени са над 3550 крайни получатели от различни сектори с инвестирани около 2 млрд. лв. публичен и частен ресурс.  Акцент беше поставен и върху измерените макроикономически ефекти от изпълнение на финансовите инструменти. Използвайки модела СИБИЛА 2.0, администрацията на Министерски съвет е изчислила, че дейността на Фонда на фондовете е довела до 2.8% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на България в рамките на четиригодишния период от 2019 до 2023 г.

Виктория Христова, член на Управителния съвет на Фонда и изпълнителен директор, представи ефектите по отделните финансови за периода 2014-2020. Фондовете управляващи финансовите инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ (ОПРР)  - Фонд за устойчиви градове и Регионален фонд за градско развитие са предоставили публичен и частен ресурс в общ размер на 580 млн. лв. Делът на осигуреното финансиране спрямо капиталовите разходи на подкрепените общини за периода 2020-2023 представлява средно около 10 %, като за някои общини като Варна, Бургас и Габрово делът достига до близо 30 %.

Основен дял на предоставения ресурс от ФнФ е свързан с гаранционния инструмент „Програма Възстановяване“ по Оперативна програма „Иновации и конкуретоспособност 2014-2021“ (ОПИК). Предоставеният гаранционен ресурс от близо 300 млн. лв. позволи отпускане на кредити за около 784 млн. лв. за преодоляване на негативните ефекти от COVID-19. При дяловите инструменти по  ОПИК общо инвестираният публичен и частен ресурс възлиза на близо 300 млн. лв, като  3 от 5 от предприятия, получили дялово финансиране в периода 2019-2023 г., са финансирани от фондове, подкрепени от ФнФ. Предоставени са и над 960 микрокредити в размер на близо 35 млн. лв. на стартиращи предприятия, вкл. на социални такива, с ресурс по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ (ОПРЧР). По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС)  са инвестирани около 45 млн. лв. в 5 ВиК оператори в страната (Бургас, Русе, Враца, Стара Загора и Смолян).

Павел Лисев, член на Управителния съвет на Фонда и изпълнителен директор, представи предизвикателства и научени уроци от изминалия програмен период, както и плановете на Фонда на фондовете за продължаване на инвестиционната подкрепа и през 2021-2027. В рамките на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, ресурсът, предвиден за финансови инструменти надхвърля 645 млн. евро, средствата са разделени за подкрепа в две основни направления- „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. С над 460 млн. лева по линия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 ще се финансират проекти в редица приоритетни за страната сектори – градска среда, образователна и здравна инфраструктура, градска мобилност, културен туризъм и спорт. Предстои обявяване на процедурите за избор на нови финансови посредници.

В края на събитието бе дадена възможност представители на финансовите посредници да споделят впечатления от работата с фонда и от изпълнението на инструментите. Д-р. Кирил Величков акцентира върху ролята на ОББ за успешното изпълнение на гаранционния инструмент по „Програма Възстановяване“, както и върху устойчивото партньорство с Фонд ФЛАГ и Българска консултантска организация в рамките на Фонд за устойчиви градове. Ива Петкова от Фонд ФЛАГ посочи успешното изпълнение на финансовите инструменти вече два програмни периода – пилотните инструменти по JESSICA и JEREMIE за периода 2007-2013, както и ролята на Европейска инвестиционна банка за налагането на финансовите инструменти като ефективен механизъм за разходване на средствата от Кохезионната политика. ЕИБ бе първият Холдингов фонд по JESSICA за България и предаде опит и експертиза за прилагането им на първите финансови посредници, а впоследствие осигури подкрепа при създаването и структурирането на ФнФ. Наградите, получени от Фонд за устойчиви градове в рамките на най-голямото събитие за финансови инструменти Fi-campus 2019 и Fi-campus 2023, както и полученото отличие на Европейската комисия Regiostars от община Бургас за реализацията на Центъра за съвременно изкуство и библиотека, реализиран с комбинирана подкрепа грант и финансов инструмент, са ярко признание за постигнатите резултати от Фондовете за градско развитие през последните пет години.