Фонд за устойчиви градове взе участие в информационен ден на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. в гр. Кърджали

Представители на Фонд за устойчиви градове се включиха в информационното събитие, състояло се на 23.11.2018 г. в зала „Кърджали“ на хотел Кърджали. Събитието е част от информационната кампания за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Събитието беше открито от г-жа Деница Николова, заместник министър на регионалното развитие и благоустройство, която представи възможностите, които ОПРР 2014 – 2020 предоставя. Домакините, в лицето на областния управител на Кърджали – г-н Никола Чанев и кмета на общината – г-н Хасан Азис приветстваха гостите и изразиха готовността си да продължат активно да работят за развитието на региона и потвърдиха напредъка в подготовката на проекти за града и Общината.

Г-жа Кети Карачолова, старши експерт, отдел „Изпълнение на програмните приоритети”, ГД „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ, представи Насоките за кандидатстване и механизма за комбинирана подкрепа на проекти по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Г-н Стоян Ставрев, представител на Фонд за устойчиви градове и управител на Българска консултантска организация – партньор в обединението, запозна аудиторията с възможностите за финансиране на проекти за градско развитие, които предоставя ФУГ като изтъкна  предимствата на фондовете за градско развитие през настоящия програмен период, а именно – увеличен дял на публичен ресурс, предоставян от Оперативна програма „Региони в растеж“, по-изгодни условия на кредитиране, разширен териториален обхват и обхват на финансираните дейности.

На събитието присъстваха и експерти на Министерство на културата и Министерство на туризма, които заявиха готовност за съдействие при осъществяването на проекти, свързани с туризма и културното наследство в България.