Фонд за устойчиви градове представи своята дейност в рамките на FI-Campus 2018 в Брюксел

Фонд за устойчиви градове взе участие в FI-Campus,състоял се между 3-5 декември 2018 г. в Брюксел. Тридневният форум се организира от Европейската комисия (ЕК) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и обединява професионалисти от различни сфери от Европейския съюз, занимаващи се финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Събитието предлага цялостна програма, включваща информационни сесии и интерактивни семинари, като българският пример бе представен в рамката на сесията за Фондове за градско развитие (ФГР).

В рамките на сесията бе разгледан опита, натрупан от страна на различните участници в прилагането на инструмента ФГР в България. От страна на Фонд мениджър за финансови инструменти в България (ФМФИБ) г-н Лазар Петров и г-н Камен Славов представиха подробности около структурирането на Фонд на фондовете в България, постигнатия напредък при избора на финансови посредници, предизвикателствата, свързани с процедурата за избор на фондове за градско развитие.

Г-жа Ива Петкова представи Фонд за устойчиви градове, като уникална структура, представляваща партньорство между публичния и частен сектор на ниво фонд. Значимостта на партньорството бе посочена като важен урок от прилагането на JESSICA в България – без него един по-амбициозен инструмент за градско развитие би бил обречен на неуспех. Подчертана бе сложността на задачата за финансовите посредници да съвместяват публичния и частния интерес, както и значимостта на хората в процеса. Г-н Мартин Заимов представи опита на Регионалния фонд за градско развитие през призмата на предизвикателствата, свързани с публично-частното партньорство на ниво проект, със сложността на взаимоотношенията между различните заинтересовани страни при изпълнение на проекти за градско развитие и  за културно наследство, както и с ролята на проектния инициатор.

Интерес предизвикаха възможностите за комбинация на подкрепа между заем от финансов инструмент и грант, предвидени в рамките на фондовете за градско развитие, които все още се изпълняват пилотно само в някои държави. Улесняването на правилата за комбиниране между различни типове подкрепа за разширяване на обхвата на финансовите инструменти бе сред основните теми, белязали събитието.

 

Images: Alohafred for Fi-compass