Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за Културния дом на Нефтохимика на община Бургас

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Юг подписа Договор за финансиране на проект: „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим“ с община Бургас. Одобреното финансиране е в размер на 5 151 385 лв., от които 3 039 317 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 9,5 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 4,02 млн. лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", както и със собствено участие на Община Бургас.

Реализацията на проекта за  реконструкция на културния дом ще доведе до превръщането му в най-голямата и съвременна сграда в Община Бургас с площ от над 7 хил. кв. м. за провеждане на културни събития от различно естество, като ще се създаде възможности в града да се провеждат големи концерти и театрални постановки на закрито, а също и бизнес-форуми, фестивали и конференции. Конкурсът за проект е спечелен от бургаското архитектурно студио „Мото“ ООД през 2014 г. С изпълнението на проекта ще бъде създадена нова визия на културния дом с динамична фасада, отговаряща на промените в околното пространство и на изискванията на съвременния дизайн.

Ползите от изпълнението на проекта са както за гражданите и за гостите на Община Бургас, свързани със удовлетворяване на техните културни потребности, така и за децата и младежите на Община Бургас, които ще получат възможност за творческо развитие и образование в областта на изкуствата в обновени и модерни зали, както и за бизнеса, който ще получи възможност да организира и да участва в културни и бизнес-форуми в голям мащаб, за каквито до момента не съществуват условия в нито една обществена сграда в града.

Проектът предвижда значими социални ползи, свързани с:

  • осигуряването на достъп за хора с увреждания до всички зали и съоръжения на сградата.
  • осигуряването на достъпност на културните събития и изкуството, включително и за хора в риск от социално изключване: фестивали за възрастни хора, за млади таланти, коледни и пролетни тържества за всички граждани на Бургас.