Фонд за устойчиви градове взе участие в най-мащабния за годината форум на НСОРБ

Фонд за устойчиви градове взе участие в най-мащабния за годината форум на Националното сдружение на общините в Република България - заключителната конференция на местните власти за мандат 2015-2019 година. Събитието се проведе в периода 27 до 29 юни 2019 г. в к.к. Боровец.

Европейското финансиране продължава да бъде основен и преобладаващ инвестиционен ресурс за българските общини. Тенденцията за намаляване на европейската подкрепа за важни за общините дейности, като пътища и инфраструктура, ще постави  предизвикателство пред местните власти през следващите години – да инвестират в дейности и проекти с добавена стойност за икономическото развитие, с дългосрочен ефект за обществото.

В рамките на конференцията нееднократно бе подчертана ролята на фонд ФЛАГ, партньор във Фонд за устойчиви градове, в подкрепа на изпълнението на проекти на българските общини. Като ценен урок за бъдещето при финансирането на общините бяха посочени финансовите инструменти и подкрепата, която те могат да окажат за реализирането на общински проекти, генериращи приходи.

По време на Конференцията се проведе и традиционното Специализирано изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“, където ФУГ участва със свой щанд, за да представи и популяризира дейността си.