Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за два проекта на община Димитровград

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Юг подписа два Договора за финансиране на проекти на община Димитровград. И двата проекта имат за цел развитие на културната инфраструктура, включени са в Инвестиционната програма на община Димитровград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж" и ще бъдат реализирани с комбинирана подкрепа.

Първият проект предвижда основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“ в град Димитровград. Одобреното финансиране от ФУГ е в размер на 368 168 лв., от които 217 219 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 2,45 млн. лв., като  безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" е в размер на близо 2,09 млн. лв.

С изпълнението на проекта ще бъде реновирана една от емблематичните сгради на гр. Димитровград, като се предвижда реконструкция и ремонт на театралния салон, сцена, гримьорни, фоайета и спомагателни пространства, закупуване на ново оборудване за театралната зала, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност. След реконструкцията ще бъде съхранен автентичният характер на сградата и ще се доразвие нейният потенциал като културно средище в Община Димитровград.

Вторият одобрен за финансиране проект предвижда реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“, включително прилежащи площи в гр. Димитровград. Финансирането от ФУГ е в размер на 557 865 лв., от които 329 140 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“. Проектът в общ размер на над 3,72 млн. лв. като  безвъзмездната финансова помощ по ОПРР е в размер на близо 3,17 млн. лв.

С основното обновяване на сградата на Културния дом ще се възвърне нейната роля и значимост за културния живот на града, за социализацията на децата и младите хора, за предоставяне на интересни образователни дейности за тяхното свободно време С облагородяване на прилежащото околно пространство ще се постигне подобряване на публичните пространства  с обществен достъп, стоящи в основата на културния живот на община Димитровград.

И двата проекта  предвиждат осигуряването на достъп за хора с увреждания, както и принос към социалното приобщаване на уязвими групи към културния живот на града.