Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за Зоопарка в Стара Загора

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Юг подписа Договор за финансиране на проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА“ с община Стара Загора. Одобреното финансиране е в размер на 4 199 939 лв., от които 2 477 964 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на близо 4,25 млн. лв. ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", както и със собствено участие на Община Стара Загора.

Зоопаркът в Стара Загора е създаден през 1957 и е вторият в страната, след Софийския зоопарк. На площ от 70 дка могат да се видят над 400 животни, от 80 вида, от почти всички континенти. Зоопаркът е публична общинска собственост и е лицензиран с втори лиценз през август 2015 г., а от 2014 г. има статут на спасителен център, по смисъла на Конвенцията за търговия със застрашени видове от CITES.

Реализацията на проекта за  реконструкция на Зоопарк Стара Загора ще го превърне в предпочитана зона за обществен отдих на територията на общината, за познавателни и образователни дейности, както и ще се оформи като  център за научно-образователна работа. Специфичната цел на проекта е подобряване състоянието на цялата зона на Зоопарк Стара Загора в съответствие със съответните стандарти за отглеждане на животни и повишаване привлекателността му за посетители.