Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за развитие на туризма в „Долината на тракийските царе“ в община Казанлък

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Юг подписа Договор за финансиране на проект: „Светът на траките“ с община Казанлък. Одобреното финансиране от ФУГ е в размер на 1 921 935 лв., от които 1 133 942 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 8,6 млн. лв., като  безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" е в размер на близо 6,74 млн. лв. Това е първият проект за създаване на цялостен туристически продукт по приоритетна ос 6 “Регионален туризъм“, одобрен от Фонд за устойчиви градове.

Проектът „Светът на траките“ е насочен към възстановяване и опазване на паметник на културата Култово-погребален комплекс в надгробна могила „Оструша” с категория „национално“ значение, към осигуряване на достъпност на тракийското културното наследство в долината за обществеността от страната и чужбина, както и към предоставяне на възможности на посетителите на района да се потопят в бита на древните траки чрез изграждане на многофункционален туристически комплекс, който да изпълнява ролята на „портал“ за посещение на цялата долина и древните гробници разположени в нея.

Проектът ще осигури липсващи предпоставки за превръщането на серийния обект от гробници в района на гр. Казанлък и Казанлъшка тракийска гробница в конкурентоспособен туристически продукт.