Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за бизнес и индустриални зони в София

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион София подписа Договор за финансиране на проект: „Изграждане на нов търговско-обслужващ комплекс на фирма „Мегатрон“ ЕАД на територията на гр. София, район Слатина север - Зона за въздействие И1 – изток“ с „Мегатрон“ ЕАД . Одобреното финансиране е в размер на 6 935 625 лв., от които 4 092 018 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 11.8 млн. лв. ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", както и със собствено участие на Крайния получател.

Проектът е насочен към изграждане на нов търговско-обслужващ комплекс на фирма „Мегатрон“ ЕАД на територията на гр. София, чиято основна цел е разширяване на настоящата дейност на дружеството и създаване на условия за стартиране на иновативна дейност, свързана с предоставянето на цялостни решения за управление на фермерските стопанства на клиентите на дружеството, вкл. и практики за прецизно земеделие. Комплексът се състои от административна, сервизна и складова сграда, както и съпътстващи постройки с обща РЗП 4093 м². Ще бъдат изградени и нови обществени пространства - велосипедни паркоместа и зона за рекреация.

В рамките на проекта ще бъде извършено озеленяване и паркоустройство на около 61% от общата площ на имота или около 19 000 м². Към момента теренът, който ще бъде рехабилитиран в рамките на проекта, е занемарен и в лошо общо състояние.

Изпълнението на проекта ще допринесе за цялостно развитие на икономическата зона, тъй като „Мегатрон“ ЕАД ще финансират със собствени средства липсващата енергийна инфраструктура в района. Това, от своя страна, ще позволи тази територия да се развие като модерен логистичен, офисен, транспортен и комуникационен комплекс.