Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за бизнес и индустриални зони в град Ямбол

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „RETAIL PARK YAMBOL“ с „Трейд Център Ямбол“ ООД. Проектът в общ размер на над 11,5 млн. лв. ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“, както и със собствено участие в размер на над 2 млн. лв. Одобреното финансиране от страна на ФУГ е в размер на 9 334 178 лв., от които 5 507 164 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът предвижда изграждането на бизнес търговски център върху запуснат градски терен, бивша производствена зона, както и изграждането на мостово съоръжение, които ще имат директни ефекти върху подобряване на градската среда, както и върху повишаване на заетостта в града. Чрез изграждане на необходимата инфраструктура, паркоместа, зелени площи и довеждаща инфраструктура, търговският център има потенциал да бъде притегателно място за отмора и прекарване на свободното време на жителите и на гостите на града.

В допълнение, по проекта се предвижда да бъде изграден мост, който ще осигурява не само ще удобен достъп до търговския обект, но и свързаност с централен булевард и последващи инициативи за облагородяване на целия район.