Важно за проекти с комбинирана подкрепа и сключен Административен договор!

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната, е публикувана информация указания на УО на ОПРР за периода до приключване на извънредната ситуация, които са публикувани и на следния линк.

http://bgregio.eu/media/files/Izpalnenie%20na%20dogovori/POIP/ukazaniya_benef_032020.pdf

Указанията важат и за проектите в процес на изпълнение с комбинирана подкрепа - финансов инструмент и БФП по приоритетна ос 1 и 6 на ОПРР 2014-2020. В тази връзка, се обръщаме към кредитоискателите с подписани Договор за финансиране с ФУГ и Административен договор с УО на ОПРР, да информират своевременно фонда за искания за временно спиране на съответния проект.