Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за бизнес и индустриални зони в Дупница

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Търговски парк гр. Дупница“ с „ЕВРО Продукцион“ ЕООД. Проектът в общ размер на над 7 млн. лв. ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“, както и със собствено участие в размер на над 1 млн. лв. Одобреното финансиране от страна на ФУГ е в размер на 5 900 000 лв., от които 3 481 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът съчетава мерки за облагородяване на градската среда и повишаване на заетостта в града, чрез изграждане на необходимата инфраструктура, паркоместа, зелени площи и довеждаща инфраструктура, което е в съответствие с Приоритет 2 на Стратегическа цел 1 от Общинския план на град Дупница, а именно: „Устойчивост и развитие на икономическия потенциал“.

Изграждането на търговския парк ще има голям положителен социален ефект и ползи за обществото и икономиката в гр. Дупница. В рамките на проекта ще се оформи привлекателна и сигурна зона за събиране на хора от целия град на едно място ежедневно.