Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за развитие на туризма на територията на община Петрич

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „АНТИЧЕН ГРАД ХЕРАКЛЕЯ СИНТИКА” и прилежащи некрополи ” с община Петрич. Общият бюджет на проекта е в размер на над 8,1 млн. лв., като  безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" е в размер на над 4,9 млн. лв., а одобреното финансиране от ФУГ е в размер на 3 245 919 лв. от които 1 915 092 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Хераклея Синтика е един от най-големите антични градове по долината на Струма, съществувал от IV в. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. Най-ранните писмени сведения за района на обекта се срещат още в Омировите "Илиада" и "Одисея", книгите на Тукидид и Аристотел. Откритите през 2019 г. структури от елинистичния период и разцвет на античния град са единствените открити засега на територията на страната ни. Нестихващ е интереса на чуждите учени към разкопките. За последните три години няколко международни експедиции са работили съвместно с български археолози за реализиране на новите разкопки.

Структурите на античен град Хераклея Синтика и некрополите са добре запазени и предлагат най-голямо разнообразие от архитектурно-строителни обекти от античността (форум, магазини, жилищни постройки, базилика, водоснабдителна система и др.). Очакванията на археолозите да открият и амфитеатъра на града допълнително дават възможност да се определи археологическия обект като най-атрактивния по поречието на река Струма.

Проектът предвижда КРР и СМР дейности по Археологически обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“, обект със статут на паметник на културата от национално значение. В допълнение е предвидено изграждането на зона за социализация на обекта, с цел създаването на интегриран туристически продукт на територията на общината.