Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за развитие на туризма на територията на община Карлово

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Консервация, реставрация и експониране на туристическа инфраструктура в община Карлово” с община Карлово. Общият бюджет на проекта е в размер на над 6,2 млн. лв., като  безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" е в размер на над 5 млн. лв., а одобреното финансиране от ФУГ е в размер на 1 187 564 лв. от които 700 663 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът предвижда развитие на услугите предоставяни от ТК „Странно Карлово“ и ИМ Клисура, чрез включване на нови обекти „Куршум Джамия“ и „Пристройка Патева мааза“ в обектите и дейностите управлявани от ТК „Старинно Карлово“, а обект „Павурджиевата къща“ да бъде стопанисван от Исторически музей Клисура.

Изпълнението на настоящия проект ще надгради резултатите, постигнати от успешната реализация на финансираните от ОПРР 2007 - 2013 г. проекти чрез развитие и утвърждаване на конкурентноспособни туристически атракции на територията на Община Карлово и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти.