Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за обновяване на културната инфраструктура на територията на община Петрич

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Обновяване на културна инфраструктура в УПИ III,кв.208: Читалище „Бр. Миладинови”- гр. Петрич“ с община Петрич. Одобреното финансиране е в размер на 862 410 лв., от които 508 822 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът, в общ размер на над 2,6 млн. лв., ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 1,76 млн. лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", както и със собствено участие на община Петрич.

Проектът предвижда основен ремонт на сградата на Читалище „Бр. Миладинови”, включително изпълнение на енергоспестяващи мерки. Съгласно представения сертификат, сградата е енергиен клас F, като след извършването на предписаните мерки тя ще стане клас В. Към настоящия момент в сградата на читалището се намира и Исторически музей Петрич.

Реализацията на проекта ще допринесе за постигането на значими социални ползи, свързани с осигуряването на достъп за хора с увреждания до всички зали и съоръжения на сградата. В допълнение, интервенциите в културна инфраструктура следва да допринасят за социално включване и осигуряване на достъп до културните обекти за хората в уязвимо и неравностойно положение.