Фонд за устойчиви градове одобри финансиране на проект за въвеждането на енергоспестяващи мерки в студентско общежитие на НСА "Васил Левски" Блок 15 в Студентски град, гр. София

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион София подписа Договор за финансиране на проект: „Обновяване на студентско общежитие на НСА "Васил Левски" Блок 15 в Студентски град, гр. София” с Национална спортна академия „Васил Левски“. Общият бюджет на проекта е в размер на над 3,6 млн. лв., като одобреното финансиране от ФУГ е в размер на 3 029 440 лв. от които 1 787 370 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

По проекта се предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност в студентското общежитие на НСА, предписани в изготвения доклад за енергийна ефективност, както и извършване на съпътстващи строително-монтажни работи и вътрешен ремонт. Съгласно техническата спецификация за избор на ФГР, такива дейности са допустими при постигане на над 60 % енергийни спестявания на сградата.

Изпълнението на настоящия проект ще допринесе за подобряване облика на градската среда в кв. „Студентски град“ и ще подобри условията на живот на студентите, настанени в общежитието, което ще повиши качеството на живот. В резултат на предвидените енергоспестяващи мерки ще се реализира намаление на вредните емисии.