Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за реконструкция на общински театър Кюстендил и прилежаща зона за отдих парк „Театъра“

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Обновяване/реконструкция на общински театър Кюстендил и изграждане и възстановяване на зона за отдих парк Театъра“ с община Кюстендил. Одобреното финансиране е в размер на 2 981 691 лв., от които 1 759 198 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 5,85 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 2,9 млн. лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", както и със собствено участие на община Кюстендил.

Основните дейности, предвидени в проекта, ще допринесат за  подобряване състоянието и достъпа до културната институция, което от своя страна ще повиши стандарта на живот и ще подпомогне предоставянето на конкурентни и качествени услуги. Реализирането на проекта ще допринесе за трайното позициониране на Община Кюстендил като привлекателен и динамичен градски център, предлагащ разнообразни културни услуги, в подходяща и рентабилна среда, отговаряща на нуждите и очакванията на населението и насърчаваща културната и социална интеграция на всички уязвими групи. Като резултат от усвояването на средствата, предоставени по настоящото проектно предложение се предвижда да бъде основно ремонтиран Общински театър - Кюстендил и да се изгради и възстанови зона за отдих парк „Театъра“.

Проектът предвижда значими социални ползи, свързани с осигуряването на достъп за хора с увреждания до всички зали и съоръжения на сградата. В допълнение, интервенциите в културна инфраструктура следва да допринасят за социално включване и осигуряване на достъп до културните обекти за хората в уязвимо и неравностойно положение (напр. чрез намаление на цената на билетите за деца, пенсионери, хора в неравностойно положение пр.). Понастоящем това е политика на  Драматичен театър Кюстендил, която ще продължи и след обновяването на сградата.