Възстановяване на два знакови културни обекта в Пловдив ще бъде финансирано със средства от Фонд за устойчиви градове

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „По крепостните стени на Филипопол” с община Пловдив. Общият бюджет на проекта е в размер на над 8 млн. лв., като  безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" е в размер на над 6 млн. лв., а одобреното финансиране от ФУГ е в размер на 2 003 050 лв. от които 1 181 780 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът е насочен към социализация на два емблематични за гр. Пловдив обекта – Небет тепе и Източната порта, както и към популяризация на град Пловдив като туристическа дестинация сред различните групи посетители с оглед развитието на съществуващата туристическа дестинация. Предвидени за изпълнение са консервационно-реставрационни и строително–монтажни работи, свързани със социализация и експониране или благоустрояване на територията на следните подобекти:

  • Подобект 1 „Небет тепе“;
  • Подобект 2. „Реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс "Небет тепе“;
  • Подобект 3. „Източна порта на „Филипопол".

Изпълнението на настоящия проект ще спомогне за развитието на вече съществуващия туристически продукт на територията на община Пловдив. Предвидена е мащабна рекламна кампания за популяризирането на града като интегриран туристически продукт, представляващ комбинация между качествата на града като средище на археология с изключителни стойности, културно средище и цялостна туристическа дестинация.