Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за втори проект на община Стара Загора

Фонд за устойчиви градове, в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Юг, подписа Договор за финансиране на проект: „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III 8 710, кв. 4 515 и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода“ с о.т. 8 204 – о.т. 8 182, паркинг в УПИ III 8 710, кв. 4 515 и част от улица „Христо Ботев“ с о.т. 1 359 – о.т. 4 631, гр. Стара Загора“ с община Стара Загора. Одобреното финансиране е в размер на 6 000 000 лв., от които 3 540 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Инвестицията на обща стойност от над 7 млн. лв. ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", както и със собствено участие на Община Стара Загора.

Проектът е насочен към подобряване на качеството на градската среда в община Стара Загора чрез изграждане на нова сграда за „Руския пазар“, благоустрояването в рамките на УПИ и контактната зона на обекта и създаване на общодостъпна градска среда с богато озеленяване. Чрез изпълнението на проекта се цели създаването на хармонична и естетическа градска среда с потенциал за развитие и установяване на действена и ефективна връзка между кв. “Казански“ и кв. “Три чучура юг“. Инвестицията ще превърне съществуващия пазар с 67 обекта в модерно търговско средище за жителите на двата квартала, чрез ефективна реорганизация на движението и разширяване на съществуващата улица „Капитан Петко войвода“, както и чрез осигуряване на богато озеленени площи с храстова, цветна и едроразмерна растителност, водни ефекти, градинско и парково обзавеждане.