Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за реконструкция на Младежкия дом в гр. Дупница и превръщането му в Градски исторически музей

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: "Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей- гр. Дупница" с община Дупница. Одобреното финансиране е в размер на 708 883 лв., от които 418 241 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 2,17 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 470 000 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж".

Проектът ще подкрепи реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Дупница, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града. С изпълнението на СМР се цели привеждане в съответствие с нормативните изисквания на сградата на бивш Младежки дом, която по архитектура е една от малкото в страната изграждани, чрез т.нар. вантова конструкция. Цялостният ремонт е необходим както за целите на музейното дело в региона чрез експониране на находките от разкопките на Крепостта в м. Кулата, така и с цел и опазване на над 7 000 от експонатите от фонда на Исторически музей – Дупница.

Предвижда се след изпълнението на проекта, да бъдат пет зали за представяне на различните тематични направления на музея, както и да бъдат обособени: Зала за аудиовизуални презентации, кафе-музей и да бъде ремонтирана съществуващата ритуална зала.  Чрез изпълнението на проекта ще се осигури и достъпна среда в сградата в съответствие с нормативните изисквания за достъпна среда за населението.