Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Ремонт и модернизация на Художествена галерия  „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“ с община Ямбол. Проектът в общ размер на над 4,2 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 591 465 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж". „Фонд за устойчиви градове“ ще финансира разходи в размер на 633 787 лв., от които 373 934 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол води началото си от 1952 г. като художествен отдел към Исторически музей. Сградата на бившата Синагога е обявена за паметник на културата от 18.11.1967 г. и адаптирана за художествена галерия през 1979 г. Общата площ е 2 205 кв. м., 1700 кв.м. от които експозиционна. Галерията притежава фонд над 3500 движими културни ценности, както и най-богатата в страната сбирка от декоративни творби.

С модернизацията на Художествена галерия „Жорж Папазов“ ще бъде реновиран комплекс от три свързани сгради с обществена функция в центъра на град Ямбол, ще бъдат внедрени енергоефективни мерки и закупено оборудване, което ще позволи галерията да предлага по-диверсифицирани и качествени услуги и продукти и съответно да привлича повече посетители. Чрез изпълнението на проекта ще се осигури  достъпна среда в сградата в съответствие с нормативните изисквания за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, чрез доставка и монтаж на подемник за инвалиди.