Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за обновяването на Планетариума в град Смолян

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: "Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян" с община Смолян. Одобреното финансиране е в размер на 1 499 878 лв., от които 884 928 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 4,15 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 656 423 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж".

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност и технологично обновяване на Планетариум Смолян. Обновяването обхваща основно Звездната зала и Обсерваторията и се състои в замяна на морално и технически остаряло оборудване с такова, отговарящо на съвременните изисквания за подобен тип обекти. Предвижда се и откриване на втори посетителски център, оборудван с модерни интерактивни устройства. В рамките на проекта се предвижда преоборудване и на част от останалите помещения- киносалон, фоайе, кабинети и кръжочни зали, съответно с озвучителна система, екрани, табла и седалки.

Проектът ще повиши качеството на живот и привлекателността на градската среда на град Смолян и ще предостави средище за провеждането на различни културни прояви на територията на общината.