Фонд за устойчиви градове подкрепи община Перник за рехабилитацията на улици на територията на града

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Рехабилитация на улици на територията на гр. Перник“ с община Перник. Проектът ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ в размер на 5 471  141 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", от които 3 227 973 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът предвижда обновяването на основни пътни артерии на територията на град Перник- ул. „Освобождение“, ул. „Отец Паисий“ и ул. „Софийско шосе“. Предложените за реализиране улици не са рехабилитирани основно от изграждането си, като през годините са извършвани само частични текущи ремонти. Предвижда се и ремонт на ВиК инфраструктурата, като така ще бъде подобрено и водоснабдяването в квартал Тева, което значително ще подобри качеството на живот на гражданите му.

„Рехабилитация на улици на територията на гр. Перник“ e първият одобрен проект във връзка с новите разширени възможности за финансиране на публични проекти от Фондовете за градско развитие. От началото на 2021 г. Фонд за устойчиви градове може да финансира проекти на общини, общински дружества и други публични субекти, които генерират ползи за обществото и са в съответствие с целите на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, но нямат ясно изразен приходо-генериращ елемент.

Ползите от реализацията на проекта са значими, както за гражданите, така и за гостите на Община Перник. Предвид разположението на предвидените за изпълнение улици, крайните ползватели на постигнатите от проекта резултати ща са населението и гостите на град Перник. Чрез подобряването на инфраструктурата на града ще се улесни достъпа на жителите на общината до административния център на града, включително и ще се осигури достъпа на хора с увреждания.